FIX-IN reinigingskit voor installateurs

.FIX-IN reinigingskit voor installateurs

€ 26,90
€ 32,55 BTW inbegrepen
/ set

Productcode: K999900

In voorraadUw korting

  • 10 stuks € 23,70 / stuk / -12%
Het reinigen van matte oppervlakken is nog nooit zo makkelijk geweest. Probeer onze FIX-IN reinigingsset voor installateurs en ontdek het zelf. De reinigingsset bevat Silicone Remover, Surface Cleaner en 3 stuks speciale spons voor de eindschoonmaak. De spons kan worden gesneden volgens uw behoeften.

Bijkomend

Aanvullende Informatie

Gewicht 0.61 kg
Dimensions 30 x 20 x 10 cm
Inhoud Silicone Remover: 100 ml, Surface Cleaner: 500 ml

Downloads

Veiligheidsinformatieblad download hierboven (PDF-formaat).

Surface Cleaner

 Bevat: koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische stoffen.
 Signaalwoord Gevaar
H-zinnenH225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P-zinnenP101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatieEUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Silicone remover

 Signaalwoord Waarschuwing
H-zinnenH319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P-zinnenP102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 P280 Oogbescherming dragen.
 P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
 P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatieEUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
X