FIX-IN Starterskit

FIX-IN Starterskit

€ 38,52
€ 46,61 BTW inbegrepen
/ set

Productcode: K999902

In voorraadUw korting

  • 10 stuks € 32,10 / stuk / -17%

Probeer onze FIX-IN Starterskit, de ideale oplossing om de voordelen van het FIX-IN gamma van AGC te ontdekken. De inhoud van dezeStarterskit volstaat om 3 m² decoratief glas van AGC te installeren.

Inhoud:

FIX-IN SL (3stuks) is een hoge kwaliteit, neutrale, enkelvoudige sealer met een lage elasticiteitsmodulus gebaseerd op een speciale silicone polymeer (Alcoxy)

FIX-IN PR (1stuk) muurprimer moet ingeval van een poreuze ondergrond vóór de FIX-IN SL siliconenlijm worden aangebracht

FIX-IN SA (1stuk) is tegelijkertijd een reinigingsmiddel en een hechtingsbevorderaar

FIX-IN AT (8m) is een dubbelzijdige schuimtape

Pocket Gids (1stuk)

Bijkomend

Aanvullende Informatie

Fabrikant AGC
Gewicht 2.7 kg
Dimensions 27,5 x 23,5 x 16,5 cm

Veiligheidsinformatieblad download hierboven (PDF-formaat).

FIX-IN PR

Aanvullende informatieEUH208 Bevat: mengsel van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-4-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
 EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

FIX-IN SA

 Bevat: propaan-2-ol.
 Signaalwoord Gevaar
H-zinnenH225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
P-zinnenP101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uitt rekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
 P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nati onale/internati onale voorschriften.
X