FIX-IN TU (-T) Retoucheerlak

Retoucheerlak

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 23,10
€ 27,95 BTW inbegrepen
/ doos

Prijs zoals geconfigureerd: € 23,10

Configureer uw eigen verfset
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-

* Vereiste velden

FIX-IN TU (-T) is een lak voor kleine krasjes op lakglas. Retoucheerlak bestaat in alle Lacobel, Lacobel T, Matelac en Matelac T standaardkleuren. Deze lak, die verkrijgbaar is in kleine 20ml flesjes, kan kleine krasjes op Lacobel, Lacobel T, Matelac en Matelac T glas repareren die tijdens de installatie of de verwerking zouden kunnen ontstaan.
FIX-IN TU – T retoucheerlak voor Lacobel T / Matelac T producten moet net voor het harden aangebracht worden.
Doos = 5 x 20 ml

Aangezien deze producten door de transporteur als 'gevaarlijke stoffen' worden geclassificeerd, zijn wij genoodzaakt een transporttoeslag van € 40,- door te rekenen.

1

Bijkomend

Aanvullende Informatie

Fabrikant AGC
Gewicht 0.19 kg
Inhoud Doos = 5 x 20 ml
Stockageduur 3 - 8 maanden

Downloads

Veiligheidsinformatieblad download hierboven (PDF-formaat).

 Bevat: xyleen; butaan-1-ol; 2-methylpropaan-1-ol; reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700).
 Signaalwoord Gevaar
H-zinnenH226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 H373 Kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel, lever, nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inslikken en bij inademing.
 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P-zinnenP101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 P260 Damp/nevel niet inademen.
 P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruim te gebruiken.
 P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 P405 Achter slot bewaren.
 P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.