Polityka Prywatności

AGC Automotive Replacement Glass Czech, s.r.o.

Polityka Prywatności Witryny Internetowej

Ostatnia aktualizacja: Maj 2018 r.

 1. Polityka Prywatności

  1. Polityka Prywatności (dalej "Polityka") wyjaśnia, w jaki sposób (AGC: podać nazwę jednostki) zbiera, udostępnia i wykorzystuje wszelkie informacje odnoszące się do Państwa (dalej jako "Dane Osobowe"), odrębnie lub w połączeniu z innymi informacjami, przy okazji korzystania przez Państwa (dalej jako „Państwo” lub „Wy”) z naszej witryny internetowej https://www.agc-store.com/ (dalej jako "Witryna Internetowa").

  2. Polityka określa również prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych Danych Osobowych i sposób, w jaki mogą Państwo wykonywać te prawa.

  3. AGC bardzo poważnie traktuje zgodność z wymaganiami w dziedzinie ochrony prywatności. Z tego właśnie względu opracowaliśmy niniejszą Politykę, która opisuje normy stosowane przez AGC w celu zapewnienia ochrony Danych Osobowych.

  4. Dla potrzeb niniejszej Polityki, AGC Automotive Replacement Glass Czech, s.r.o. z siedzibą w Sklářská 450, 416 74 Teplice, Czech republic, wpisany/a do rejestru [Crossroads Bank of Enterprises (RPM Regional Court in Ústí nad Labem, section C, file no. 522]) pod numerem 183 854 94, numer NIP CZ18385494 (dalej jako AGC Automotive Replacement Glass Czech, s.r.o.]", "nas", "my", lub "nasz") pełni funkcję administratora danych w odniesieniu do Danych Osobowych gromadzonych za pośrednictwem Witryny Internetowej. Jako administrator danych, AGC ma obowiązek zapewnić zgodność przetwarzania Danych Osobowych z przepisami obowiązującymi w dziedzinie ochrony danych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

  5. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości mogą Państwo skontaktować się z naszym Działem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pod adresem ISM.Office@eu.agc.com oraz/lub z właścicielem Witryny Internetowej pod adresem info@agc-store.com .

 2. Jakie Dane Osobowe zbiera AGC i w jakim celu to robi?

  1. Poniższa tabela wymienia zbierane przez nas Dane Osobowe i cele ich przetwarzania:

Dlaczego je zbieramy

Rodzaj Danych Osobowych

Podstawa prawna

- dostarczenie Państwu informacji na temat naszych produktów lub usług;

- skontaktowanie się z Państwem na waszą prośbę;

- administrowanie naszą witryną internetową;

Imię i Nazwisko”, „Adres”, „Stanowisko", email, phone, itd.]

- Państwa zgoda

 1. Komu AGC może udostępniać Państwa Dane Osobowe?

  1. Państwa Dane Osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

    1. spółkom należącym do naszej Grupy do celów zgodnych z niniejszą Polityką. Podejmujemy przy tym stosowne środki ostrożności, udostępniając Państwa dane jedynie tym członkom personelu, którzy mają uzasadnioną biznesową potrzebę ich otrzymania i którzy w drodze umowy zobowiązali się do niewykorzystywania otrzymanych danych w żadnym innym celu.

    2. naszym stronom trzecim: sprzedawcom, dostawcom usług, partnerom, przetwarzającym Dane Osobowe na nasze zlecenie i do innych celów, które opisaliśmy w niniejszej Polityce lub przedstawiliśmy w chwili pobierania Państwa Danych Osobowych. Może to obejmować ujawnianie informacji naszym zewnętrznym sprzedawcom i innym usługodawcom w związku z usługami, jakie dla nas świadczą, w tym usługami wsparcia w dziedzinie zarządzania lub wspierania zarządzania platformą informatyczną, utrzymania i rozwijania infrastruktury i oprogramowania, marketingu, analizy danych;

    3. wszystkim właściwym organom ścigania, organom regulacyjnym, agencjom rządowym, sądom lub innym stronom trzecim, jeżeli według naszego uznania ujawnienie jest konieczne (i) na mocy obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych, (ii) dla potrzeb wykonania, ustalenia lub obrony naszych praw, oraz (iii) ochrony żywotnych interesów Państwa lub jakiejkolwiek innej osoby;

    4. naszym audytorom, doradcom, przedstawicielom prawnym oraz innym osobom pełniącym podobne zadania w związku z usługami doradczymi, jakie osoby te świadczą na naszą rzecz, do uzasadnionych celów biznesowych i po zobowiązaniu ich w drodze umowy do niewykorzystywania Danych Osobowych do jakichkolwiek innych celów;

    5. potencjalnemu nabywcy (oraz jego agentom i doradcom) w związku z proponowanym nabyciem, fuzją lub przejęciem jakiejkolwiek części naszej firmy, po poinformowaniu nabywcy o zakazie wykorzystywania Państwa Danych Osobowych do celów innych niż przewidziane w niniejszej Polityce;

    6. wszelkim innym osobom po uzyskaniu wcześniejszej zgody Państwa na ujawnienie danych.

 1. Jak chronimy Państwa prywatność

  1. Zgodnie z niniejszą Polityką, przetwarzanie Danych Osobowych Państwa będzie odbywać się na następujących zasadach:

    1. Uczciwość: Dane Osobowe będziemy przetwarzać w sposób uczciwy. Oznacza to, iż w sposób przejrzysty informujemy o sposobie przetwarzania przez nas Danych Osobowych oraz przetwarzamy je w sposób pełni zgodny z obowiązującymi przepisami.

    2. Ograniczenie celów przetwarzania: przetwarzanie przez nas Danych Osobowych będzie odbywać się jedynie dla wyraźnie wskazanych i zgodnych z prawem celów, w związku z czym nie będziemy ich przetwarzać w sposób, który byłby niezgodny z tymi celami.

    3. Proporcjonalność: Będziemy przetwarzać Dane Osobowe proporcjonalnie do celu, jaki przetworzenie ma pozwolić osiągnąć.

    4. Poprawność danych: Podejmujemy niezbędne środki dla zapewnienia, że zbierane przez nas Dane Osobowe są poprawne, kompletne oraz uaktualniane w razie potrzeby. Niemniej jednak, do Państwa także należy upewnianie się, iż wasze Dane Osobowe są nadal najbardziej jak to możliwe poprawne, kompletne i aktualne, w drodze informowania AGC o wszelkich zmianach lub błędach.

    5. Bezpieczeństwo danych: Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa Danych Osobowych podczas ich zbierania i przetwarzania. Środki te zostały dobrane w sposób zapewniający odpowiedni poziom ochrony przed zagrożeniami związanymi z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych.

    6. Podmioty przetwarzające dane: Możemy zlecić podmiotom zewnętrznym przetwarzanie Danych Osobowych dla potrzeb i w imieniu AGC. Wymagamy od tych podmiotów, aby przetwarzały dane i postępowały ściśle według naszych instrukcji i podjęły kroki zapewniające utrzymanie właściwej ochrony Danych Osobowych.

    7. Międzynarodowe przekazywanie danych: Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane do krajów innych niż kraj, w którym Państwo mieszkają lub mają swoją siedzibę, a także przetwarzane w tych krajach. Przepisy na temat ochrony danych osobowych obowiązujące w tych krajach mogą odbiegać od przepisów Państwa kraju ojczystego.W szczególności, nasze serwery znajdują się w Republika Czeska, a spółki naszej grupy oraz nasi zewnętrzni usługodawcy i partnerzy wykonują działalność w Republika Czeska. W związku z tym, zbierane przez nas Dane Osobowe mogą być przetwarzane w którymkolwiek z tych krajów.

     Niemniej jednak, zastosowaliśmy odpowiednie środki, aby wymagać utrzymania ochrony Państwa Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką. W szczególności, wdrożyliśmy wewnątrz Grupy porozumienie w sprawie przekazywania danych (dalej jako „Wewnątrzgrupowe porozumienie ramowe w sprawie przekazywania danych” w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej na temat standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych między spółkami grupy. Porozumienie zobowiązuje wszystkie spółki grupy do zapewnienia ochrony przetwarzanych Danych Osobowych pochodzących z EOG zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującym w Unii Europejskiej.

     Nasze „Wewnątrzgrupowe porozumienie ramowe w sprawie przekazywania danych” jest udostępniane na życzenie. Analogiczne środki zastosowaliśmy także wobec naszych zewnętrznych usługodawców i partnerów.

    1. Zatrzymanie Danych: Zatrzymujemy Dane Osobowe zbierane od Państwa w sytuacji, kiedy wynika to z uzasadnionej bieżącej potrzeby biznesowej (na przykład, dostarczenie określonej usługi na Państwa życzenie lub spełnienie wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych).

     W razie braku uzasadnionej bieżącej potrzeby biznesowej przetwarzania, Państwa Dane Osobowe są usuwane lub przekształcane w dane anonimowe. Jeżeli nie jest to możliwe (na przykład w sytuacji, kiedy Państwa Dane Osobowe są przechowywane w archiwach kopii zapasowych), przechowujemy te Dane w sposób bezpieczny oraz, w miarę możliwości, wyłączamy je z wszelkich dalszych operacji przetwarzania aż do chwili, kiedy będzie można usunąć je ostatecznie.

 1. Prawa użytkowników do ochrony ich Danych Osobowych

  1. W zakresie ochrony Danych Osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

    1. W każdej chwili mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych, skorygować i zaktualizować te dane lub zażądać ich usunięcia, kontaktując się z naszym Działem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pod adresem ISM.Office@eu.agc.com lub z Państwa osobą kontaktową w AGC.

    2. Ponadto, w pewnych okolicznościach mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu waszych Danych Osobowych i zażądać od nas ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych. W celu wykonania tych praw muszą Państwo skontaktować się z naszym Działem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pod adresem ISM.Office@eu.agc.com lub z Państwa osobą kontaktową w AGC.

    3. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na zbieranie i przetwarzanie waszych Danych Osobowych, której udzielili nam Państwo wcześniej. Cofnięcie Państwa zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, jakie przeprowadziliśmy przed jej cofnięciem, ani na dalsze przetwarzanie waszych Danych Osobowych w razie istnienia ważnej podstawy prawnej przetwarzania innej niż Państwa zgoda.

    4. Mogą Państwa w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, jakie do Państwa wysyłamy. Aby skorzystać z tego prawa, należy kliknąć łącze “anuluj subskrypcję” lub “zrezygnuj” w wysłanych przez nas e-mailowych wiadomości marketingowych. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z innych form komunikacji marketingowej (jak marketing pocztowy lub telemarketing), prosimy o skontaktowanie się z nami przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych wyżej.

    5. Podejmiemy starania, by jak najlepiej odpowiadać na ewentualne skargi czy wątpliwości Państwa odnośnie przetwarzania waszych Danych Osobowych. Jeżeli jednak nasza odpowiedź będzie w Państwa odczuciu niewystarczająca, mogą Państwo wnieść skargę w sprawie zbierania i przetwarzania przez nas waszych Danych Osobowych do właściwego organu ochrony danych. W celu uzyskania szerszych informacji należy skontaktować się z właściwym krajowym organem do spraw ochrony danych osobowych. (Dane kontaktowe organów do spraw ochrony danych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii oraz wybranych krajów pozaeuropejskich (z uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych i Kanady) są dostępne tutaj.)

  2. Udzielamy odpowiedzi na wszelkie zapytania osób fizycznych, które chcą skorzystać z prawa do ochrony swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 2. Łącza do innych stron internetowych

  1. Nasza Witryna Internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych należących do podmiotów zewnętrznych lub zarządzanych przez podmioty zewnętrzne. Na stronach tych obowiązują odrębne polityki prywatności, z którymi radzimy się Państwu zapoznać. Określają one zasady wykorzystywania Danych Osobowych dostarczanych przez Państwa podczas odwiedzania tych stron.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej, za politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych, w związku z czym korzystają z nich Państwo na własne ryzyko.

 1. Aktualizacja Polityki

  1. Niniejsza Polityka może wymagać okresowej aktualizacji ze względu na zmiany prawne, techniczne lub potrzeby biznesowe. W razie aktualizacji Polityki podejmiemy niezbędne kroki w celu poinformowania Państwa o wprowadzonych zmianach odpowiednio do ich zakresu i konsekwencji. W sytuacji, kiedy wymagają tego przepisy o ochronie danych, będziemy ponadto prosić Państwa o wyrażenie zgody na wszystkie istotne zmiany Polityki.

  2. Informację na temat daty ostatniej aktualizacji Polityki znajdą Państwo w punkcie „Ostatnia aktualizacja” w początkowej części Polityki.

X