Zestaw czyszczący FIX-IN dla instalatorów

.

26,90 €
32,55 € w tym podatek VAT
/ zestaw

Kod produktu: K999900

W magazynie



Twój upust

  • 10 szt. 23,70 € / szt. / -12%
Czyszczenie matowych powierzchni nigdy nie było tak łatwe. Wypróbuj nasze zestawy czyszczące FIX-IN dla instalatorów i użytkowników końcowych i odkryj je samodzielnie. Zestaw do czyszcenia zawiera środek do do usuwania silikonu, środek czyszczący powierzchnię i 3 kawałki specjalnej gąbki do czyszcenia końcowego. Gąbkę można ciąć według własnych potrzeb.

Dodatkowy

Additional Information

Waga 0.61 kg
Wymiary 30 x 20 x 10 cm
Opakowanie Silicone Remover: 100 ml, Surface Cleaner: 500 ml

Pliki do pobrania

Pobierz kartę charakterystyki powyże (format PDF).

Surface Cleaner

 Hasła ostrzegawcze: niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeniaH225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożnościP101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 P102 Chronić przed dziećmi.
 P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
 P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
 P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
Inne informacjeEUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Silicone remover

 
 Hasła ostrzegawcze: uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeniaH319 Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożnościP102 Chronić przed dziećmi.
 P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 P280 Stosować ochronę oczu.
  P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
Inne informacjeEUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
X