FIX-IN SA Aktywator powierzchni

Aktywator powierzchni

11,20 €
13,55 € w tym podatek VAT
/ szt.

Kod produktu: 6103863

W magazynieTwój upust

  • 6 szt. 9,52 € / szt. / -15%
  • 13 szt. 8,47 € / szt. / -25%
  • 36 szt. 6,61 € / szt. / -41%

FIX-IN SA jest to środek czyszczący i poprawiający przyczepność w jednym. FIX-IN SA powoduje lepszą przyczepność uszczelniaczy-klejów do nieporowatych podłoży, jak metale i tworzywa sztuczne ( jak folia bezpieczna Safe+) na produktach firmy AGC: Lacobel, Matelac, Mirox MNGE.


Dodatkowy

Additional Information

Przetwórca AGC
Waga 0.45 kg
Wymiary 23 × 25 × 18 (Opakowanie)
Opakowanie rozpylacz 450 ml
Okres ważności 1 rok

Pliki do pobrania

Pobierz kartę charakterystyki powyże (format PDF).

 Zawiera: propan-2-ol.
 Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
Zwroty HH225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 H319 Działa drażniąco na oczy.
 H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Zwroty PP101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 P102 Chronić przed dziećmi.
 P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 P280 Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/twarzy.
 P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Related Products

X