FIX-IN Zestaw startowy

FIX-IN Zestaw startowy

36,00 €
43,56 € w tym podatek VAT
/ zestaw

Kod produktu: K999902

W magazynieTwój upust

  • 10 szt. 30,00 € / szt. / -17%

Wypróbuj nasz zestaw startowy FIX-IN idealne rozwiązanie aby poznać zalety systemowego rozwiązania montażu firmy AGC. Zawartość zestawu startowego FIX-IN wystarcza do zainstalowania około 3m2 szkła dekoracyjnego AGC

Zawartość:

FIX-IN SL (3szt.) jest wysokiej jakości jednoskładnikowym neutralnym klejem

FIX-IN PR (1szt.) ścienny podkład jest niezbędny do nałożenia na porowate podłoża zanim zastosowany zostanie klej silikonowy FIX-IN SL

FIX-IN SA (1szt.) jest to środek czyszczący i poprawiający przyczepność w jednym

FIX-IN AT (8m) jest to dwustronna taśma z pianką klejącą

Skrót instrukcji

Dodatkowy

Additional Information

Przetwórca AGC
Waga 2.7 kg
Wymiary 27,5 x 23,5 x 16,5 cm

Pobierz kartę charakterystyki powyże (format PDF).

FIX-IN PR

Inne informacjeEUH208 Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanies.

FIX-IN SA

 Zawiera: propan-2-ol.
 Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
Zwroty HH225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 H319 Działa drażniąco na oczy.
 H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Zwroty PP101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 P102 Chronić przed dziećmi.
 P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 P280 Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/twarzy.
 P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.
X