FIX-IN TU (-T) Farba wykończeniowa

Farba wykończeniowa

Dostępność: W magazynie

25,41 €
30,75 € w tym podatek VAT
/ Opakowanie

Price as configured: 25,41 €

Utwórz własny zestaw farb
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-

* Required Fields

FIX-IN TU (-T) jest farbą do małych zarysowań na szkle lakierowanym. Farba wykończeniowa występuje we wszystkich standardowych kolorach szkieł Lacobel, Lacobel T, Matelac i Matelac T. Dostępna jest w małych 20ml butelkach, farbę wykończeniową można użyć na szkle Lacobel, Lacobel T, Matelac i Matelac T do naprawy małych zarysowań, które mogą powstać podczas instalacji lub przetwórstwa szkła.
FIX-IN TU –T farba wykończeniowa dla produktów Lacobel T / Matelac T musi być użyta po zahartowaniu szkła.
Opakowanie = 5 x 20 ml

Ponieważ towary te są klasyfikowane przez firmy przewozowe jako „materiały niebezpieczne”, ich dopłata transportowa w wysokości 40,00 EUR zostanie doliczona do kosztów dostawy.

1

Dodatkowy

Additional Information

Przetwórca AGC
Waga 0.19 kg
Opakowanie Opakowanie = 5 x 20 ml
Okres ważności 3 - 8 miesięcy

Pliki do pobrania

Pobierz kartę charakterystyki powyże (format PDF).

 Zawiera: p-ksylen; butan-1-ol; 2-metylopropan-1-ol; produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryna zywica epoksydowa (srednia masa czasteczkowa ≤700).
 Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
Zwroty HH226 Łatwopalna ciecz i pary.
 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 H373 Może powodować uszkodzenie narządów (ośrodkowego układu nerwowego, wątroby, nerek) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane po połknięciu i w następstwie wdychania.
 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 H315 Działa drażniąco na skórę.
 H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty PP101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 P102 Chronić przed dziećmi.
 P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy.
 P260 Nie wdychać par/mgły.
 P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 P405 Przechowywać pod zamknięciem.
 P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.
X