FIX-IN Sada na čištění pro instalační firmy

.

26,90 €
32,55 € s DPH
/ sada

Kód produktu: K999900

sklademVaše sleva

  • 10 kusů 23,70 € / kus / -12%

Čištění matných povrchů nebylo nikdy lehčí. Vyzkoušejte FIX-IN sadu na čištění pro instalační firmy a přesvědčte se sami. Sada obsahuje odstraňovač silikonu, čistič povrchu a 3ks speciálních houbiček na konečné čištění, které si můžete uříznout podle Vašich potřeb.

Vlastnosti

Další informace

Hmotnosť 0.61 kg
Rozměry 30 x 20 x 10 cm
Obsah Silicone Remover: 100 ml, Surface Cleaner: 500 ml

Ke stažení

Bezpečnostní list ke stažení výše (PDF formát).

Surface Cleaner

 Signální slovo: nebezpečí
H-větyH225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P-větyP101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
 P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.
Dodatečné informaceEUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Silicone remover

 Signální slovo: varování
H-větyH319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P-větyP102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 P280 Používejte ochranné brýle.
 P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.
Doplňující informaceEUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
X