FIX-IN SA Povrchový aktivátor

FIX-IN SA liquid for SAFE +

Povrchový aktivátor

11,20 €
13,55 € s DPH
/ kus

Kód produktu: 6103863

sklademVaše sleva

  • 6 kusů 9,52 € / kus / -15%
  • 13 kusů 8,47 € / kus / -25%
  • 36 kusů 6,61 € / kus / -41%
FIX-IN SA je čistící prostředek a prostředek na podporu přilnavosti v jednom. FIX-IN SA je nutné použít na skla AGC (Lacobel, Matelac, Mirox MNGE) s bezpečnostní fólií SAFE + před použitím silikonu FIX-IN SL.

Vlastnosti

Další informace

Výrobce AGC
Hmotnosť 0.45 kg
Rozměry 23 × 25 × 18 (krabice)
Obsah 450 ml / ks
Skladovatelnost 1 rok

Ke stažení

Bezpečnostní list ke stažení výše (PDF formát).

Obsahuje: propan-2-ol.
 Signální slovo Nebezpečí
H-větyH225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P-věty P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 P280 Noste ochranné rukavice a ochranu zraku nebo ochranu obličeje.
 P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
 P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.

Související produkty

X