Testovací sada FIX-IN

Testovací sada FIX-IN

36,00 €
43,56 € s DPH
/ sada

Kód produktu: K999902

sklademVaše sleva

  • 10 kusů 30,00 € / kus / -17%

Vyzkoušejte naši Testovací sadu FIX-IN. Ideální řešení, jak poznat výhody lepení FIX-IN nabízené společností AGC. S testovací sadou FIX-IN můžete nainstalovat přibližně 3 m2 dekorativního skla od AGC.

Obsah:

  • FIX-IN SL (3ks) - vysoce kvalitní, neutrální, elastický jednosložkový silikon
  • FIX-IN PR (1ks) - penetrační podkladový nátěr bez obsahu rozpouštědel pro použití na porézní podklad
  • FIX-IN SA (1ks) - čistící prostředek a prostředek na podporu přilnavosti v jednom
  • FIX-IN AT (8m) - oboustranná pěnová lepicí páska
  • Rychlý návod k instalaci (1ks)

Vlastnosti

Další informace

Výrobce AGC
Hmotnosť 2.7 kg
Rozměry 27,5 x 23,5 x 16,5 cm

Bezpečnostní list ke stažení výše (PDF formát).

FIX-IN PR

Doplňující informaceEUH208 Obsahuje: reakční hmota: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [č. ES 247-500-7] a 2-methyl-4-isothiazolin-3-on [č. ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
 EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

FIX-IN SA

Obsahuje: propan-2-ol.
 Signální slovo Nebezpečí
H-větyH225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P-věty P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 P280 Noste ochranné rukavice a ochranu zraku nebo ochranu obličeje.
 P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
 P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.
X