FIX-IN TU (-T) Korektory

Korektory

Dostupnost: skladem

25,41 €
30,75 € vč. DPH
/ krabice

Cenový rozsah: 25,41 €

vytvořte si vlastní sadu barev
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-

* Povinná pole

FIX-IN TU (-T) je opravný lak (korektor) na drobné poškrábání lakovaného skla. Opravný lak existuje ve všech standardních odstínech skel Lacobel, Lacobel T, Matelac a Matelac T. Opravný lak je v malých lahvičkách o obsahu 20 ml a je vhodný pro opravu drobných poškrábání na sklech Lacobel, Lacobel T, Matelac a Matelac T, které mohou vzniknout při instalaci nebo zpracování skla.
FIX-IN TU -T opravná barva pro skla Lacobel T/ Matelac T musí být používána až po tepelném zpracování.
1 balení = 5 x 20 ml

Na základě kategorizace tohoto zboží jako „nebezpečné zboží“, si přepravní společnost účtuje příplatek 40 €, který bude připočten k dopravě.

1

Vlastnosti

Další informace

Výrobce AGC
Hmotnosť 0.19 kg
Obsah Balení = 5 x 20 ml
Skladovatelnost 3 - 8 měsíců

Ke stažení

Bezpečnostní list ke stažení výše (PDF formát).

 Obsahuje: xylem; butan-1-ol; 2-methylpropan-1-ol; epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu; epoxidová pryskyřice (průměrná početní molekulová hmotnost ≤ 700).
 Signální slovo Nebezpečí
H-větyH226 Hořlavá kapalina a páry.
 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 H373 Při požití nebo vdechování může při prodloužené nebo opakované expozici způsobit poškození orgánů (centrálního nervového systému, jater, ledvin).
 H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 H315 Dráždí kůži.
 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P-větyP101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
 P260 Nevdechujte páry/mlhu.
 P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 P405 Skladujte uzamčené.
 P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.
X