ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN AGC GLASS EUROPE GROUP

The present general terms are also available in other languages upon simple request or on the website. In case of discrepancy between the English original version and a translation thereof, the English version shall prevail.
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn eveneens beschikbaar in andere talen op eenvoudige aanvraag of op deze website in iedere taalversie. In geval van tegenstrijdigheid tussen het Engelse origineel en de vertaalde versie daarvan, zal de Engelse versie gelden.

 1. Identiteit van de verkoper
  Voor de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden, voor om het even welke koop-verkoop, verwijst de term “verkoper” naar de vennootschap behorend tot de AGC Glass Europe group die de koper de orderbevestiging en de factuur voor de bestelde goederen of diensten bezorgt, overwegende dat de verkoper nu en dan technisch advies kan geven aan de koper zoals gevraagd door de koper en dat logistieke en administratieve diensten betreffende de verwerking van iedere bestelling uitgevoerd kunnen worden door het desbetreffende customer care centre van de AGC Glass Europe group in naam en voor rekening van de verkoper.
 2. Inhoud en interpretatie van de overeenkomst
  Alle bestellingen, orderbevestigingen, verkoopsovereenkomsten, diensten en, voor zover relevant, alle prijsoffertes zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Een wijziging van, afwijking van of toevoeging aan deze algemene voorwaarden van de verkoper, door de koper kunnen niet beschouwd worden als contractueel geldig zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door de verkoper.
  Behalve indien de verkoper de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard, zijn deze voorwaarden expliciet uitgesloten. Catalogi en/of prijslijsten die uitgestuurd worden door een vennootschap behorende tot de AGC Glass Europe group zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en zijn geen aanbod, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bedongen door de verkoper.
 3. Sluiten van de overeenkomst
  De overeenkomst wordt gesloten door aanvaarding van de verkoper van de bestelling van de koper, of desgevallend, van de dienst gevraagd door de koper, of door uitvoering van de bestelling of de dienst door de verkoper. De partijen komen overeen dat de bovenvermelde aanvaarding door de verkoper geldig aan de koper gecommuniceerd kan worden via elektronische middelen. De bestelling zal een precieze beschrijving bevatten van het product of van de producten en de bestelde hoeveelheden en van de prijzen van deze producten.
  Onderhandeling van de algemene voorwaarden is enkel mogelijk vooraleer de bestelling van de koper door de verkoper aanvaard is en kan aanleiding geven tot een wijziging van elke voordien aan de koper verstrekte prijs.
 4. Levering
  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met de verkoper, worden de producten verkocht “geleverd op de plaats van bestemming” genoemd in de orderbevestiging (Incoterms® 2010 “DAP”).
  Iedere leveringstermijn is enkel opgegeven ten indicatieve titel en zal geen contractuele verplichting uitmaken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen met de verkoper. Het niet nakomen van een dergelijke leveringstermijn doet geen enkel recht om een schadevergoeding te eisen ontstaan, tenzij een dergelijke tekortkoming het resultaat is van opzettelijke fout of zware fout vanwege de verkoper. Indien een leveringstermijn uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is met de verkoper, dan zal deze leveringstermijn geen afbreuk doen aan overmacht, die automatisch de verkoper toelaat om de leveringen te schorsen zonder enige vorm van schadevergoeding aan de koper.
  Bij aankomst van de producten op de plaats van levering, zal de koper op het bepaalde leveringstijdstip (dat de verkoper redelijkerwijze voorafgaandelijk heeft aangekondigd) de nodige uitlaadfaciliteiten verstrekken en de producten terstond uitladen. Iedere bijstand die door de verkoper of diens onderaannemer wordt verleend bij het uitladen is volledig op risico van de koper. Het niet nakomen van de koper van zijn verplichting om terstond de levering in ontvangst te nemen, geeft de verkoper het recht om alle kosten en uitgaven die hieruit voortvloeien terug te vorderen en ofwel de gehele dan wel een deel van de verkoop te annuleren ofwel om de producten af te leveren bij een derde partij naar zijn keuze. In het geval van een levering EXW = af fabriek, is iedere bijstand bij het laden verleend door de verkoper of zijn onderaannemer volledig op risico van de koper. Indien de verkoper de koper een hoeveelheid van het product levert die tot 5% minder is dan de hoeveelheid besteld door de koper, zal de koper niet gerechtigd zijn om de geleverde producten af te keuren om redenen van tekortkoming. De verkoper zal de ontbrekende hoeveelheden zo snel als mogelijk leveren na de schriftelijke kennisgeving door de koper van de tekortkoming.
  Vanaf de levering van de producten is de koper volledig en exclusief verantwoordelijk voor de producten, inclusief, zonder beperking, het naleven van de standaarden opgelegd door de regelgeving inzake milieubescherming, verpakking en verpakkingsmaterialen.
  Wanneer pallets en rekken de eigendom zijn van de verkoper en terug dienen te worden gegeven, moeten zij teruggegeven worden aan de verkoper. Ieder hergebruik van dergelijk materieel door de koper is niet toegelaten en gebeurt bijgevolg geheel op het risico van de koper.
 5. Goedkeuring en ontvangst van de producten
  De goedkeuring en/of ontvangst van de producten wordt geacht onvoorwaardelijk te zijn indien geen schriftelijke klacht ter kennis wordt gebracht van de verkoper binnen 48 uur na de levering en bevestigd binnen de vijf werkdagen na de leveringsdatum door middel van een aangetekend schrijven. Verborgen gebreken zullen bij aangetekend schrijven onmiddellijk ter kennis worden gebracht aan de maatschappelijke zetel van de verkoper van zodra zij ontdekt worden. De koper verliest zijn recht om een vordering in te stellen over het betrokken gebrek bij schending van de bepalingen van artikel 5 of de bepalingen betreffende zichtbare/verborgen gebreken.
 6. Garantie – standaarden en aansprakelijkheidsvorderingen
  De verkoper waarborgt aan de koper dat de producten conform zullen zijn aan de toepasselijke productstandaarden en industriële standaarden, goedgekeurd en gedefinieerd door de het Europees Comité voor Normalisatie.
  Alle termen, voorwaarden en garanties, andere dan deze die uitdrukkelijk vermeld worden in deze algemene voorwaarden en in de bijzondere verkoopvoorwaarden van de verkoper (het “contract”) of in enige specifieke schriftelijke waarborg uitgevaardigd door de verkoper of waarmee anderszins uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd door de verkoper, zijn uitgesloten.
  De verkoper behoudt zich het recht voor om de eigenschappen en de presentatie van zijn producten te wijzigen en om de productie van een product op ieder moment stop te zetten.
  Productmonsters worden enkel ter beschikking gesteld om te informeren en houden geen verbintenis in van de verkoper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald door de verkoper. Optische, dimensionale of andere fysieke eigenschappen en de kleur van de producten zijn onderworpen aan de verkopers’ productievoorschriften, toleranties en/of andere standaarden, waarvan de details beschikbaar zijn op aanvraag. De kleur van de producten kan redelijkerwijze verschillen en variëren van de ene productiecampagne tot de andere. De kleuren van de producten dienen door de koper te worden onderzocht in open lucht en voorafgaand aan de installatie. De aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten in geval van de installatie van de producten, op elke wijze, het gebruik, het manipuleren of het wijzigen van de producten door de koper of een derde, behoudens voor wat betreft de verborgen gebreken die niet ontdekt hadden kunnen worden voorafgaand aan deze handelingen.
  De koper zal verantwoordelijk zijn voor de correcte installatie, op elke wijze, het gebruik, de opslag, het transport, het manipuleren of het wijzigen van de producten zoals bepaald of waarnaar verwezen in de huidige technische literatuur van de verkoper betreffende de producten,(bvb TDS, Installatiegids, etc) de erkende industriële standaarden en de regels van de kunst. De koper is verantwoordelijk voor het aanvragen van de meest recente editie van de literatuur over het product alsook van de mening van de verkoper wanneer de koper zich voorneemt het product te gebruiken op een andere wijze dan wat is geadviseerd door de verkoper. Aangezien de gebruiksduur van de producten afhankelijk is, in belangrijke mate, van de gebruiksomstandigheden en van het onderhoud van de drager of de dragers waarop het product geplaatst wordt, verzekert de verkoper de gebruiksduur die vermeld wordt in de technische literatuur niet tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald door de verkoper. De koper is verantwoordelijk om derden of verdelers te informeren over de gebruiksvoorwaarden en de installatie van de producten en om de literatuur en de noodzakelijke informatie toegankelijk te maken voor hen.
  De verkoper zal niet verantwoordelijk zijn voor verborgen of zichtbare gebreken die het gevolg zijn van de niet-naleving van de aanbevelingen en richtlijnen vastgesteld in de huidige technische literatuur van de verkoper met betrekking tot de producten, de erkende industriële standaarden en de regels van de kunst.
  De koper wordt geacht geïnformeerd te zijn over dergelijke erkende industriële standaarden en over elke aanbeveling of richtlijn van de verkoper en wordt vermoed deze te hebben doorgegeven aan zijn eigen cliënten.
  Behoudens in geval van overlijden of lichamelijke verwondingen tengevolge van de nalatigheid of het bedrog van de verkoper, zal de aansprakelijkheid van de verkoper, in ieder geval, beperkt zijn tot de levering van vervangende glasproducten, kosteloos, en zonder enige andere vergoeding, tenzij schriftelijk anders bepaald of gegarandeerd door de verkoper of tenzij de schade het gevolg is van de opzettelijke fout of de zware fout van de verkoper. De verkoper zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de koper voor enige andere, directe of indirecte, gevolgschade (voor verlies van winst of enige andere schade) die het gevolg is van de verstrekking van de producten of hun gebruik of wederverkoop door de koper.
  Op verzoek van de koper, zal de verkoper zijn best doen om de koper specifiek advies te verstrekken. In de mate dat dit toegelaten wordt door het toepasselijk recht, zal de verkoper niet verantwoordelijk zijn voor kosten en/of schade die voortvloeit uit de inhoud van dergelijk advies, tenzij de schade het gevolg is van de opzettelijke fout of zware fout vanwege de verkoper.
 7. Eigendomsvoorbehoud
  De geleverde producten blijven de exclusieve en onvervreemdbare eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van de prijs en de bijkomende kosten.
  Tot aan de volledige betaling behoudt de verkoper het recht om de goederen terug te vorderen op kosten van de koper, onafhankelijk van wie deze onder zich heeft. Vanaf het moment van de levering, zal de koper er voor zorgen dat de goederen gemakkelijk identificeerbaar blijven tot aan de volledige en onvoorwaardelijke betaling van de prijs. De koper zal alle risico’s dragen inclusief, maar zonder beperking tot, het volledig of gedeeltelijk verlies of beschadiging van de goederen. De koper zal de titel op de goederen niet overdragen aan een derde tot aan de volledig, onvoorwaardelijke betaling van de prijs.
  Indien de geldigheid van deze clausule omtrent eigendomsvoorbehoud onderworpen is aan wettelijke formaliteiten in het land van de koper of aan bijzondere voorafgaande voorwaarden, zal de koper de verkoper hiervan op de hoogte brengen en zal aan deze voorwaarden voldoen. [Alleen van toepassing voor Italië: Ingevolge artikel 11 nr. 3 van Wetgevend Decreet 231/2002 met betrekking tot eigendomsvoorbehoud, zal het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk worden vermeld op elke factuur voor elke afzonderlijke levering om de afdwingbaarheid tegen derde partijen te verzekeren.]
 8. Prijs en betaling
  Prijzen worden geacht geen belastingen of accijnzen van enige aard te bevatten. Behalve indien anders schriftelijk bepaald door de verkoper, zijn facturen betaalbaar voor de levering van de producten op een rekening door deze laatste aangeduid, waarbij alle belastingen, accijnzen en bank- of wisselkosten van welke aard ook zullen gedragen worden door de koper. Iedere korting wordt berekend op de prijs, d.i. exclusief enige belasting. In geval van het gebruik van SEPA Direct Debit B2B, komen koper en verkoper een voorafgaande kennisgeving overeen van minstens 1 dag.
  Facturen en credit- en debetnota’s worden uitgegeven op papier, behalve waar de koper uitdrukkelijk de ontvangst van elektronische facturen en credit- en debetnota’s heeft aanvaard. De verkoper kan betaling eisen per geaccepteerde wissel waarbij alle kosten hiervoor zullen worden gedragen door de koper. Contante kortingen zullen niet toepasselijk zijn tot de volledige betaling van elke uitstaande factuur en alle kosten en interesten die daarop betrekking hebben.
  Onder voorbehoud van alle andere rechten van de verkoper, met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht om verdere schadevergoeding te eisen voor de werkelijke schade geleden door de verkoper, zal in geval van elke betaling die niet tijdig werd voldaan, de koper een contractuele schadevergoeding betalen van vijftien percent van het verschuldigde bedrag tot dekking van, maar niet beperkt tot de administratieve kosten, preprocedurele kosten en invorderingskosten ten gevolge van de vertraging in betaling door de koper. Daarenboven, zal de koper automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving een interest verschuldigd zijn voor laattijdige betaling van zeven percent boven het door de Europese Centrale Bank vastgestelde interestpercentage (Europese Richtlijn 2000/35/EG), of zulk hoger percentage waar schriftelijk vereist voorafgaand aan de verkoop. De interest loopt voor de volledige maand voor elk deel van een maand. De vervaldag wordt altijd berekend vanaf de dag van de factuur. Daarenboven, gaat de koper ermee akkoord dat in geval van niet- of onvolledige betaling, het de verkoper is toegestaan om de verkoop en/of elke huidige bestelling (met inbegrip van bevestigde bestellingen) op te schorten of te annuleren en dat dergelijke opschorting of annulering de koper niet het recht geeft om enige schadevergoeding te eisen en geen afbreuk doet aan de vordering van de verkoper tot vergoeding van de schade geleden als een gevolg van een dergelijke opschorting of annulering. Het niet tijdig betalen, zelfs gedeeltelijk, van elke afzonderlijke factuur voor elke levering maakt alle bedragen verschuldigd door de koper aan de verkoper in welke hoedanigheid dan ook onmiddellijk en automatisch betaalbaar. In geval van niet- of onvolledige betaling of enige andere gebeurtenis die de betaling mogelijkerwijze in gevaar brengt, zal de verkoper de gegevens van de koper overmaken aan de kredietverzekeringsmaatschappij van de verkoper en om een compensatie (verrekening) door te voeren tussen het bedrag verschuldigd door de verkoper aan de koper en elk bedrag, van welke oorsprong ook, verschuldigd door de koper aan de verkoper.
  De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen van de koper te weigeren indien de koper zich in een zwakke financiële staat bevindt, ingevolge de classificatie door de kredietverzekeringsmaatschappij van de verkoper of, zelfs in geval van voorafbetaling, als de koper vroeger verschuldigde bedragen met vertraging heeft betaald en/of de volledige schuld niet heeft betaald (deze bevat het hoofdbedrag, interesten op laattijdige betalingen, vereffening van terugvorderingkosten of de voormelde contractuele schadevergoeding van vijftien percent) of waar de koper verwacht wordt onderworpen te zijn aan een risico van wanbetaling of faillissement.
 9. Beëindiging of opschorting van de overeenkomst
  Onder voorbehoud van andere rechten die ontstaan zijn of zouden zijn ontstaan, kan de verkoper, naar eigen keuze:
  1. de voorafgaande betaling eisen voor alle eerdere, huidige en/of verdere leveringen, of
  2. vragen de nodige zekerheden te stellen om nakoming van de verplichtingen van de koper te verzekeren, en/of
  3. de uitvoering opschorten of
  4. het geheel of een deel van het contract en/of andere contracten annuleren zonder voorafgaande formele kennisgeving:
   • In geval de koper nalaat tijdig een betaling te voldoen;
   • In geval de koper niet voldoet aan een van zijn materiële contractuele verplichtingen;
   • In geval van onvermogen, faillissement, vereffeningprocedure, verplaatsing van statutaire zetel of overname van activiteit, overdracht van de onderneming of deel daarvan, staking van betaling of wankelen van krediet van de koper en gelijkaardige gebeurtenissen;
   • In geval van beslag, verzegeling van de kopers’ eigendom en gelijkaardige gebeurtenissen; of
   • In geval het openstaand bedrag (laattijdig of niet) de kredietlimiet van de koper te boven gaat, zoals bekend gemaakt door de koper.
 10. Overmacht
  Indien de uitvoering van een contract of een verplichting op grond van de overeenkomst verhinderd wordt door overmacht, zal de verkoper of koper, naargelang het geval, bevrijd zijn, op voorwaarde dat de getroffen partij redelijke maatregelen zal ondernemen om zo snel als mogelijk haar onmogelijkheid om te presteren te overwinnen of te remediëren en erop zal toezien dat de prestatie zonder vertraging wordt geleverd wanneer dergelijke oorzaak is verdwenen.
  Overmacht betekent elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van de getroffen partij en omvat, zonder beperking het volgende: stakingen (inclusief staking van leveranciers of onderaannemers), andere industriële acties, brand, ongeval, embargo, het falen om materialen te betrekken van de normale toeleveringsbron (tenzij een dergelijk falen veroorzaakt is door de nalatigheid van de verkoper), een storing van de productie-installatie (tenzij indien dergelijke storing veroorzaakt is door een gebrek aan onderhoud), oorlog of burgeroorlog, aardbevingen, buitengewone weersomstandigheden, overstromingen, nieuwe wetten of nieuwe regelgeving.
 11. Verplichting tot vertrouwelijkheid
  De koper verbindt er zich toe om derden (met uitzondering van zijn handelsvertegenwoordigers en/of agenten) niet op de hoogte te brengen van het bestaan, de inhoud en de voorwaarden eigen aan de verkoopsovereenkomsten die reeds afgerond zijn of nog af te ronden zijn met de verkoper en hij verbindt er zich eveneens toe om de informatie en de gegevens verkregen alleen voor het afronden van de overeenkomst aan te wenden, behalve indien hij voorafgaand schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen van de verkoper om dergelijke informatie of gegevens voor bepaalde andere doeleinden te gebruiken.
  Voormelde verplichting heeft betrekking op alle wetenschappelijke en technische informatie aangaande de producten verkocht onder deze algemene verkoopvoorwaarden, evenals de commerciële en financiële informatie, in welke vorm deze informatie ook wordt verschaft. Alleen publiek beschikbare informatie ten tijde van het bekend maken is uitgesloten van deze verplichting tot vertrouwelijkheid.
  De koper zal ten opzichte van de verkoper aansprakelijk worden gehouden voor alle inbreuken, door hemzelf en door zijn handelsvertegenwoordigers of agenten, op de verplichting tot vertrouwelijkheid en andere bepalingen vervat in deze algemene verkoopvoorwaarden.
 12. Toepasselijk recht – bevoegdheidsbeding
  Dit contract wordt beheerst door het recht van het rechtsgebied waar de verkoper zijn statutaire zetel is gevestigd. Het Weens Koopverdrag (1980) is niet van toepassing op deze algemene verkoopvoorwaarden noch op de verkoopsovereenkomsten gesloten op basis van deze voorwaarden. In geval van een geschil, behoudens in geval van dringende noodzaak, zullen de koper en de verkoper een minnelijke oplossing zoeken alvorens hun geschil voor te leggen aan de rechtbank. Onder voorbehoud van dwingend recht, zal de rechtbank van het rechtsgebied waar de statutaire zetel van de verkoper is gevestigd, als enige bevoegd zijn voor alle geschillen behalve wanneer vastgesteld wordt dat de koper gevestigd is in een ander land dan het land van de verkoper in welk geval de verkoper het recht zal hebben om het geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar de statutaire zetel van de koper gevestigd is.
 13. Diverse clausules
  Voor zover toegestaan door het toepasselijk recht, als een van de artikelen van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt nietig verklaard of niet toepasselijk, zal dit artikel gelden met welke schrapping of wijziging dan ook nodig zodat dit artikel wettelijk, geldig en afdwingbaar is en uitvoering geeft aan de commerciële bedoeling van de partijen en alle andere artikelen zullen niettemin toepasselijk, geldig en afdwingbaar blijven.
  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald door de verkoper, mag ieder contract of iedere bestelling door de verkoper toevertrouwd worden aan een andere onderneming behorend tot de AGC Glass Europe group of mag de verkoper de vervaardiging en/of toelevering van de producten in onderaanneming geven aan een derde.

 

De volgende paragraaf is enkel van toepassing voor Italië:
De koper stemt in met de inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden en in het bijzonder met artikelen 3 (“Sluiten van de overeenkomst”), 4 (“Levering”), 5 (“Goedkeuring en ontvangst van de producten”), 6 (“Garantie – standaarden en aansprakelijkheidsvorderingen”), 7 (“Eigendomsvoorbehoud”), 8 (“Prijs en betaling”), 10 (“Overmacht”) en 12 (“Toepasselijk recht – bevoegdheidsbeding”).

⃰ Handtekening van de koper voor akkoord:
Datum:………………

 

De volgende paragraaf is enkel van toepassing voor Hongarije:
De koper stemt in met de inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden en in het bijzonder met artikelen 4, 5, 7 en 8.

⃰ Handtekening van de koper voor akkoord:
Datum:………………

 

De volgende paragraaf is enkel van toepassing voor Roemenië:
De koper stemt in met de inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden en gaat in het bijzonder uitdrukkelijk akkoord met het recht toepasselijk op deze algemene verkoopvoorwaarden zoals aangeduid in artikel 10.

⃰ Handtekening van de koper voor akkoord:
Datum:………………

 

De volgende paragraaf is enkel van toepassing voor Frankrijk:
De koper stemt in met de inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden en in het bijzonder met artikelen 6 en 10.

⃰ Handtekening van de koper voor akkoord:
Datum:………………

 

De volgende paragraaf is enkel van toepassing voor Tsjechië:
De koper stemt in met de inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden.

⃰ Handtekening van de koper voor akkoord:
Datum:………………

 

⃰ De handtekening van de koper kan worden vervangen door het aanklikken van de knop "ik aanvaard" op de website www.agc-store.com door de koper, wat de uitdrukkelijke aanvaarding van de Algemene voorwaarden door de koper en de goedkeuring van de bovenstaande bepalingen inhoudt.

 

1 Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden, betekent de AGC Glass Europe group (1) AGC Glass Europe SA/NV (met haar maatschappelijke zetel te 4 Avenue Jean Monnet, 1348 Louvain-La-Neuve, België, geregistreerd bij het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0413.638.187) en (2) iedere (direct of indirect) “gecontroleerde onderneming” zoals gedefinieerd door artikel 2.1 (f) of Europese Richtlijn 2004/109/EG, d.i. elke onderneming (i) waarin AGC Flat Glass Europe SA/NV de meerderheid van de stemrechten bezit; of (ii) waarvan AGC Flat Glass Europe SA/NV het recht heeft de meerderheid van de leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuursorgaan te benoemen of te ontslaan en tevens aandeelhouder of lid van de betrokken onderneming is; of (iii) waarvan AGC Flat Glass Europe SA/NV aandeelhouder of lid is en, op grond van een overeenkomst met andere aandeelhouders van de onderneming, alleen de meerderheid beheerst van de stemrechten van de aandeelhouders van de onderneming; of (iv) waarover AGC Flat Glass Europe SA/NV feitelijk een overheersende invloed of zeggenschap uitoefent, of de macht daartoe heeft.