ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE “AGC GLASS EUROPE” GROEP

Deze algemene voorwaarden zijn tevens (op eenvoudig verzoek of via de website htpp://www.agc-yourglass.com) beschikbaar in andere talen. In geval van discrepantie tussen de originele Engelse versie en een vertaling daarvan, heeft de Engelse versie voorrang.

1. Identiteit van de verkoper 

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verwijst de term "verkoper" voor elke verkoop naar de onderneming van de AGC Glass Europe (1) groep  die de koper de orderbevestiging en de factuur voor de bestelde producten of de gevraagde diensten bezorgt, rekening houdend met het feit dat de verkoper van tijd tot tijd technisch advies aan de koper kan verstrekken zoals gevraagd door de koper en dat logistieke en administratieve diensten met betrekking tot de verwerking van elke bestelling kunnen worden uitgevoerd door het relevante customer care center van de AGC Glass Europe groep voor rekening van de verkoper.

2. Inhoud en interpretatie van het contract

Alle bestellingen, orderbevestigingen, verkoopovereenkomsten, diensten en, voor zover relevant, prijsaanbiedingen en offertes zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Geen enkele wijziging, afwijking of aanvulling door de koper van deze algemene voorwaarden van de verkoper kan als contractueel geldig worden beschouwd zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de verkoper.

Tenzij de verkoper de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard, zijn deze voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

De begrippen "EXW" en "DAP" worden gedefinieerd volgens de Incoterms® 2020, gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel. Alle andere begrippen worden geïnterpreteerd volgens het toepasselijke recht zoals bepaald in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

Catalogi en/of prijslijsten die door een onderneming van de AGC Glass Europe groep worden verzonden, zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en vormen geen aanbod, tenzij de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft bepaald.

3. Totstandkoming van het contract

De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de verkoper van de bestelling van de koper of, in voorkomend geval, van de door de koper gevraagde dienst, dan wel door de uitvoering van de bestelling of de dienst door de verkoper. De partijen komen overeen dat deze aanvaarding door de verkoper op geldige wijze langs elektronische weg aan de koper kan worden meegedeeld. 

Onderhandeling over de algemene voorwaarden is alleen mogelijk voordat de bestelling van de koper door de verkoper wordt aanvaard en kan leiden tot wijziging van de eerder aan de koper verstrekte prijs. 

Elke wijziging of annulering van een door de koper geplaatste bestelling wordt slechts in aanmerking genomen indien zij het betrokken customer care center dat voor de verkoper optreedt en dat de bestelling in behandeling heeft, heeft bereikt vóór de relevante gebeurtenis als bedoeld onder (i) of (ii) hieronder en zonder de aanvaarding van die wijziging (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verlenging van de leveringstermijn) of annulering door de verkoper te waarborgen: (i) in het geval van een wijziging of annulering van een door de koper geplaatste bestelling met betrekking tot verwerkte producten of met betrekking tot onverwerkte producten in niet-standaard afmetingen, zal het verzoek van de koper slechts in aanmerking worden genomen indien het het relevante customer care center heeft bereikt binnen 5 werkdagen volgend op de bestelling; (ii) in het geval van een wijziging of annulering van een door de koper geplaatste bestelling met betrekking tot onverwerkte producten in standaard afmetingen, zal het verzoek van de koper slechts in aanmerking worden genomen indien dit het relevante customer care center heeft bereikt vóór 12.00 uur plaatselijke tijd van het customer care center de dag voordat de producten het bedrijf van de verkoper moeten verlaten.

4. Leveringsvoorwaarden 

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen door de verkoper, worden de producten verkocht "Delivered at place of destination" genoemd in de orderbevestiging (Incoterms® 2020 "DAP"). 

De voor de levering opgegeven data of tijdstippen worden slechts ter indicatie gegeven en vormen geen contractuele verplichting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen door de verkoper. Niet-naleving van deze leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij deze niet-naleving het gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper. "In geval van overmacht kan de verkoper na voorafgaande kennisgeving aan de koper de leveringen onmiddellijk opschorten zonder enige schadevergoeding aan de koper, zelfs indien een geschatte levertijd aanvankelijk schriftelijk door de verkoper was bevestigd. De levertijd kan worden verlengd indien en zolang de koper vertraging oploopt bij de uitvoering van enige verplichting jegens de verkoper.

Bij aankomst van de producten op de plaats van levering zal de koper op het aangegeven tijdstip van levering (waarvan de verkoper de koper redelijkerwijs in kennis heeft gesteld) voor losfaciliteiten zorgen en de producten onmiddellijk lossen. Alle hulp die door de verkoper of zijn onderaannemer bij het lossen wordt verleend, is geheel voor risico van de koper. Indien de koper niet prompt afneemt, heeft de verkoper het recht alle kosten en uitgaven als gevolg daarvan te verhalen op en de verkoop geheel of gedeeltelijk te annuleren of de producten in bewaring te geven bij een derde van zijn keuze. In geval van levering EXW is de door de verkoper of zijn onderaannemer verleende hulp bij het laden geheel voor risico van de koper. Indien de verkoper aan de koper een hoeveelheid producten levert die tot 5% procent minder bedraagt dan de door de koper bestelde hoeveelheid, is de koper niet gerechtigd de geleverde producten op grond van het tekort af te keuren. De verkoper zal de ontbrekende hoeveelheden zo spoedig mogelijk na de schriftelijke kennisgeving van het tekort door de koper leveren.

Vanaf de levering van de producten is de koper volledig en uitsluitend aansprakelijk voor de producten, inclusief maar niet beperkt tot de naleving van de door de wet opgelegde normen inzake milieubescherming, verpakking en verpakkingsmateriaal. 

Wanneer pallets en rolblokken eigendom zijn van de verkoper en kunnen worden geretourneerd, moeten zij aan de verkoper worden geretourneerd in overeenstemming met de ophaalinstructie van de verkoper. Hergebruik door de koper is niet toegestaan en geschiedt derhalve geheel op eigen risico van de koper.  

5.  Goedkeuring en ontvangst van de producten 

De goedkeuring en/of ontvangst van de producten wordt verondersteld onvoorwaardelijk te zijn indien binnen de vijf werkdagen na de levering geen schriftelijke klacht wordt ingediend bij de verkoper die binnen de vijf werkdagen na de leveringsdatum wordt bevestigd. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking worden gemeld per aangetekende brief gericht aan de maatschappelijke zetel van de verkoper. Bij elke inbreuk op de bepalingen van dit artikel 5 of op de bepalingen inzake zichtbare/verborgen gebreken verliest de koper zijn recht om het desbetreffende gebrek te vorderen.

6. Waarborgen en aansprakelijkheid

De verkoper garandeert de koper dat de producten voldoen aan de toepasselijke product- en industrienormen zoals goedgekeurd of gedefinieerd door het Europees Comité voor Normalisatie.

Alle andere voorwaarden en garanties dan die welke uitdrukkelijk zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden en in de bijzondere verkoopvoorwaarden van de verkoper (het "contract") of in enige specifieke schriftelijke garantie die door de verkoper is afgegeven of zoals anderszins uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper is overeengekomen, zijn uitgesloten.

De verkoper behoudt zich het recht voor de kenmerken en de presentatie van zijn producten te wijzigen en de productie van een product op elk moment stop te zetten. 

Monsters van producten worden uitsluitend ter informatie verstrekt en houden geen enkele verbintenis van de verkoper in, tenzij door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. 

Optische, dimensionale of andere fysieke eigenschappen en de kleur van de producten zijn onderworpen aan de productiespecificaties, toleranties en/of normen van de verkoper, waarvan details op verzoek verkrijgbaar zijn. De kleur van de producten kan redelijkerwijs verschillen en variëren per productiecampagne. De kleur van de producten moet door de koper in de open lucht en vóór de installatie worden gecontroleerd.

Elke aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten in geval van uitvoering, op welke wijze dan ook, van gebruik, behandeling, versnijding of wijziging van de producten door de koper of een derde, behalve voor verborgen gebreken die niet konden worden ontdekt vóór de bovengenoemde gebeurtenissen. 

De koper is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering, op welke wijze dan ook, van gebruik, opslag, vervoer, behandeling, versnijding of wijziging van de producten zoals vastgelegd of vermeld in de huidige technische literatuur van de verkoper over de producten, erkende industriële normen en "state of the art" regels. De koper is verantwoordelijk voor het opvragen van de meest recente uitgave van de productliteratuur en het advies van de verkoper wanneer hij overweegt het product op een andere manier te gebruiken dan door de verkoper wordt aanbevolen. Aangezien de gebruiksduur van een product in hoge mate afhankelijk is van de gebruiksomstandigheden en van het onderhoud van de steun of steunen waarop het product is geplaatst, garandeert de verkoper niet de gebruiksduur die eventueel in de technische literatuur wordt vermeld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door de verkoper is bepaald. De koper is verantwoordelijk voor het informeren van derde gebruikers of dealers over de voorwaarden voor gebruik en uitvoering van de producten en om hen de literatuur en de nodige informatie ter beschikking te stellen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor verborgen of zichtbare gebreken die het gevolg zijn van de niet-naleving van de aanbevelingen en richtlijnen in de huidige technische literatuur van de verkoper over de producten, erkende industrienormen en "state of the art"-regels.

De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van deze erkende industrienormen en van alle aanbevelingen en richtlijnen van de verkoper en wordt geacht deze aan zijn eigen klanten te hebben doorgegeven.

Behalve in geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude van de verkoper, is de aansprakelijkheid van de verkoper in elk geval beperkt tot de levering van vervangende glasproducten, zonder enige andere vergoeding, tenzij anders overeengekomen of schriftelijk gegarandeerd door de verkoper of tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper. De verkoper is jegens de koper niet aansprakelijk voor enige andere directe of indirecte schade of gevolgschade (winstderving of anderszins) die voortvloeit uit de levering van de producten of het gebruik of de wederverkoop ervan door de koper.

Op verzoek van de koper zal de verkoper zich inspannen om de koper van specifiek advies te voorzien. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht is de verkoper niet verantwoordelijk voor kosten en/of schade die voortvloeien uit of verband houden met de inhoud van dergelijk advies, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper. 

7. Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde producten blijven de exclusieve en onvervreemdbare eigendom van de verkoper tot de volledige en onvoorwaardelijke betaling van de prijs en de bijkomende kosten.

Tot de volledige betaling behoudt de verkoper het recht om de producten op kosten van de koper terug te nemen, ongeacht wie ze in zijn bezit heeft. Vanaf de levering zal de koper erop toezien dat de producten gemakkelijk identificeerbaar blijven tot de volledige, onvoorwaardelijke betaling van de prijs. De koper draagt alle risico's, ook en zonder beperking in geval van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van de producten. De koper zal de eigendom van de producten niet overdragen aan een derde tot de volledige, onvoorwaardelijke betaling van de prijs.

Indien de geldigheid van dit beding van eigendomsvoorbehoud in het land van de koper onderworpen is aan formaliteiten of aan bijzondere voorwaarden, zal de koper de verkoper hiervan in kennis stellen en aan deze voorwaarden voldoen.

[Alleen van toepassing op Italië: Overeenkomstig artikel 11 nr. 3 van wetsdecreet 231/2002 inzake het eigendomsvoorbehoud wordt het eigendomsvoorbehoud, om de uitvoerbaarheid tegen derden te waarborgen, uitdrukkelijk vermeld op elke factuur voor elke afzonderlijke levering].

8. Prijs en betalingsvoorwaarden 

De prijzen worden geacht geen enkele heffing of belasting te omvatten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de verkoper, zijn de facturen betaalbaar binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur op een door de verkoper aangegeven rekening, waarbij alle rechten, belastingen en bank- of wisselkosten van welke aard ook ten laste zijn van de koper. In geval van gebruik van SEPA Direct Debit B2B komen koper en verkoper een voorafgaande melding van ten minste één dag overeen.

In geval van leveringen af fabriek (Incoterms® 2020 "EXW") binnen de Europese Unie (of door de koper georganiseerde export) waarop op verzoek van de koper geen lokale BTW in rekening werd gebracht, zal de koper de verkoper op eerste verzoek alle bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat de producten werden geleverd buiten de lidstaat waar de producten werden geladen (of buiten de Europese Unie). Indien de koper dit bewijs niet levert, zullen eventuele BTW boetes (inclusief maar niet beperkt tot het lokaal verschuldigde BTW-bedrag, boetes en vertragingsrente) die door eventuele belastingautoriteiten worden opgelegd, aan de koper worden doorberekend.

Facturen en credit- of debetnota's worden op papier opgemaakt, behalve wanneer de koper uitdrukkelijk de ontvangst van elektronische facturen en credit- of debetnota's heeft aanvaard. De verkoper kan betaling per aanvaarde wissel eisen, waarbij alle inningskosten ten laste van de koper zijn. Contante kortingen zijn niet van toepassing tot volledige betaling van elke achterstallige factuur en alle kosten en interesten die daarmee verband houden. 

Onverminderd alle andere rechten van de verkoper, met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht om verdere vergoeding van de werkelijk door de verkoper geleden schade te vorderen, is de koper in geval van niet-betaling op de vervaldag automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving een wettelijke interest voor betalingsachterstand verschuldigd gelijk aan het totaal van i) de referentierentevoet van de Europese Centrale Bank op het ogenblik van de opeisbaarheid van de betaling, vermeerderd met 8 procentpunten. In geval van te late betaling heeft de verkoper van rechtswege recht op bovenvermelde verwijlintresten en minimaal 40 euro als vergoeding voor invorderingskosten.

De vervaldag wordt steeds berekend vanaf de factuurdatum. Bovendien aanvaardt de koper dat in geval van niet-betaling, de verkoper de verkoop en/of elke lopende bestelling (met inbegrip van bevestigde bestellingen) kan opschorten of annuleren, zonder dat deze opschorting of annulering aanleiding geeft tot enige vordering tot schadevergoeding door de koper en zonder afbreuk te doen aan de vordering tot schadevergoeding van de verkoper ten gevolge van deze opschorting of annulering. Het niet tijdig betalen, zelfs gedeeltelijk, van een enkele factuur voor een levering, maakt alle bedragen die de koper aan de verkoper in welke hoedanigheid dan ook verschuldigd is, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

In geval van niet-betaling of elke andere gebeurtenis die de betaling in gevaar kan brengen, heeft de verkoper het recht de gegevens van de koper mee te delen aan de kredietverzekeringsmaatschappij van de verkoper en een schuldvergelijking uit te voeren tussen het door de verkoper aan de koper verschuldigde bedrag en elk bedrag, ongeacht de oorsprong, dat de koper aan de verkoper verschuldigd is.

De verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren indien de koper in een zwakke financiële positie verkeert, na classificatie door de kredietverzekeringsmaatschappij van de verkoper of, zelfs bij voorafbetaling, indien de koper eerder verschuldigde bedragen met vertraging heeft betaald en/of niet heeft voldaan aan een volledige schuldregeling (ter dekking van de hoofdsom, vertragingsrente, kosten van terugvordering) of naar verwachting onderhevig is aan een risico van wanbetaling of faillissement. 

Herroepingsrecht voor consumenten

Herroepingsrecht

(1) Indien de koper een consument is, d.w.z. een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen (de “Consument”), heeft de Consument het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

(2) De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, het goed fysiek in bezit krijgt, of, als de goederen in één bestelling zijn besteld maar worden apart geleverd, van het laatste goed.

(3) Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de verkoper AGC STORE informeren,

AGC Distribution Czech s.r.o., Sklářská 450, 415 03 Teplice, Tsjechië, agc-store@agc.com door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om dit contract te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van onderstaand modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

(4) Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de consument zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van terugtrekking

(1) Indien de consument deze overeenkomst herroept, zal de verkoper de consument alle betalingen terugbetalen die hij van hem heeft ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de consument voor een andere wijze van levering dan de door de verkoper aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop de verkoper op de hoogte is gebracht van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen. De verkoper voert deze terugbetaling uit met hetzelfde betaalmiddel dat de consument voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; de consument zal in ieder geval geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

(2) De verkoper kan wachten met terugbetalingen totdat de verkoper de goederen heeft teruggekregen of de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. De consument zal de goederen terugsturen of overhandigen aan de verkoper AGC Store in Atelier Cambier, Première rue, 14 - ZI de Jumet, 6040 Jumet, België, ter attentie van de heer Fabien Galant, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop de consument zijn herroeping van deze overeenkomst aan de verkoper meedeelt. De deadline is gehaald als de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

(3) De consument zal de directe kosten van het terugzenden van de goederen moeten dragen.

(4) De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

9. Beëindiging of opschorting van het contract

Onverminderd de rechten die zijn ontstaan of kunnen ontstaan, kan de verkoper naar eigen keuze: (i) voorafbetaling eisen voor alle voorafgaande, lopende en/of verdere leveringen van lopende bestellingen en voor alle nieuwe bestellingen, of (ii) vragen om voldoende waarborgen te stellen voor de nakoming van de verbintenissen van de koper, en/of (iii) de uitvoering opschorten of (iv) de overeenkomst en/of alle andere overeenkomsten geheel of gedeeltelijk annuleren zonder voorafgaande ingebrekestelling:

  • Indien de koper materieel in gebreke blijft te betalen, waarbij onder "materieel" wordt verstaan elke betalingsachterstand van meer dan 30 dagen, die betrekking heeft op meerdere bestellingen tegelijk of in geval van een systematische achterstand in de naleving van de betalingsvoorwaarden gedurende meer dan een jaar;
  • Indien de koper een van zijn wezenlijke contractuele verplichtingen niet nakomt; 
  • In geval van insolventie, faillissement, vereffeningsprocedures, overdracht van de zetel of overname van de activiteit, overdracht van de onderneming of een deel ervan, staking van betalingen of verslechtering van het krediet van de koper en soortgelijke gebeurtenissen; 
  • In geval van beslaglegging, verzegeling van de eigendommen van de koper en soortgelijke gebeurtenissen; of
  • Indien het uitstaande bedrag (vervallen of niet) de kredietlimiet van de koper, zoals meegedeeld aan de koper, overschrijdt. 

10. Overmacht

Indien de uitvoering van dit contract of een verplichting uit hoofde daarvan wordt verhinderd door overmacht, wordt de verkoper of de koper, naar gelang van het geval, vrijgesteld van uitvoering op voorwaarde dat de getroffen partij redelijke inspanningen zal leveren om haar onvermogen tot uitvoering zo spoedig mogelijk op te heffen of te verhelpen en onverwijld tot uitvoering zal overgaan wanneer deze oorzaak wordt weggenomen.

Onder overmacht wordt elke gebeurtenis of omstandigheid verstaan die een partij verhindert of belemmert een of meer van haar contractuele verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, indien en voor zover die partij bewijst: [a] dat deze belemmering buiten haar redelijke controle valt; [b] dat zij redelijkerwijze niet kon worden voorzien ten tijde van het sluiten van het contract; en [c] dat de gevolgen van de belemmering redelijkerwijze niet konden worden vermeden of overwonnen door de getroffen Partij. Overmacht omvat, zonder enige beperking van het voorgaande: stakingen (inclusief stakingen van leveranciers of onderaannemers), andere arbeidsconflicten, brand, ongevallen, embargo's, het niet kunnen verkrijgen van materialen van de gebruikelijke leveringsbron (behalve als een dergelijke storing is veroorzaakt door de nalatigheid van de verkoper), storingen in de productieapparatuur (behalve als een dergelijke storing is veroorzaakt door gebrek aan onderhoud), oorlog of burgeroorlog, burgerlijke onrust, rellen, acties van militaire, militaire, gerechtelijke of burgerlijke autoriteiten, aardbevingen, uitzonderlijke weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, overstromingen, nieuwe wetten of voorschriften, stroomuitval, explosies, specifieke werkonderbrekingen en uitsluiting, machinebreuk of vertraging bij de levering van bij derden bestelde onderdelen, goederen of diensten die noodzakelijk zijn voor de levering van bestelde producten en diensten.

Indien een geval van overmacht langer dan 60 dagen aanhoudt, heeft elke partij het recht de overeenkomst te beëindigen of de betreffende bestelling te annuleren door middel van een schriftelijke verklaring.

11. Geheimhoudingsplicht

De koper verbindt zich ertoe het bestaan, de inhoud en de voorwaarden van de reeds met de verkoper gesloten of nog te sluiten verkoopovereenkomsten niet aan derden bekend te maken (met uitzondering van zijn eigen vertegenwoordigers en/of agenten) en de verkregen informatie en gegevens uitsluitend te gebruiken voor de sluiting van de overeenkomst, tenzij hij vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper heeft gekregen om deze informatie of gegevens voor welbepaalde andere doeleinden te gebruiken. 

De bovengenoemde verbintenis heeft betrekking op alle wetenschappelijke en technische informatie over de producten die onder deze algemene voorwaarden worden verkocht, alsmede op de commerciële en financiële informatie, in welke vorm dan ook.

Alleen informatie die openbaar is op het moment van openbaarmaking is uitgesloten van deze geheimhoudingsplicht.

De koper is jegens de verkoper aansprakelijk voor alle inbreuken op de geheimhoudingsbepalingen en andere bepalingen van deze algemene voorwaarden door hemzelf en/of zijn vertegenwoordigers of agenten. 

12. Privacy

De Partijen voldoen aan hun respectieve verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (d.w.z. de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "GDPR"), en alle overeenkomstige of gelijkwaardige nationale wet- en regelgeving, alle gerechtelijke of administratieve interpretaties van het bovenstaande, alle richtsnoeren, praktijkcodes, goedgekeurde gedragscodes of goedgekeurde certificeringsmechanismen die door een regelgevende instantie zijn uitgevaardigd). Partijen erkennen verder dat zij met betrekking tot de voor de uitvoering van het contract vereiste gegevensverwerking elk optreden als verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en als zodanig elk verantwoordelijk zijn voor hun verwerkingsactiviteiten in het kader van dit contract. Indien een van de diensten de verwerking van persoonsgegevens door de verkoper namens en in opdracht van de koper inhoudt, treedt de verkoper op als gegevensverwerker en de koper als gegevensverwerkingsverantwoordelijke en wordt een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

13. Toepasselijk recht - Bevoegdheidsclausule 

De overeenkomst wordt beheerst door het recht van het rechtsgebied waar de verkoper gevestigd is. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980) is niet van toepassing op deze algemene verkoopvoorwaarden, noch op de op basis van deze voorwaarden gesloten koopovereenkomsten. In geval van een geschil zullen de koper en de verkoper, behalve in dringende gevallen, een minnelijke oplossing zoeken alvorens hun geschillen aan de rechter voor te leggen.

Onder voorbehoud van dwingende wetgeving is uitsluitend de rechtbank van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de verkoper is gevestigd, bevoegd om kennis te nemen van geschillen, behalve wanneer de koper in een ander land dan dat van de verkoper is gevestigd, in welk geval de verkoper het recht heeft het geschil voor te leggen aan de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de koper. 

14. Diversen 

Indien een van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig of niet van toepassing zou worden verklaard, zal, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, de bepaling worden aangepast met de vereiste schrapping of wijziging opdat de bepaling wettig, geldig en uitvoerbaar is en uitvoering geeft aan de commerciële bedoeling van de partijen. Alle andere clausules blijven niettemin van toepassing, geldig en uitvoerbaar. 

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen door de verkoper, kan elke overeenkomst of bestelling door de verkoper worden overgedragen aan elke andere onderneming die deel uitmaakt van de AGC Glass Europe groep. Tevens kan de verkoper de vervaardiging en/of levering van de producten uitbesteden aan een derde.

De volgende paragraaf is alleen van toepassing voor Italië: De koper gaat akkoord met de inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden en in het bijzonder met de artikelen 3 ("Totstandkoming van het contract"), 4 ("Leveringsvoorwaarden"), 5 ("Goedkeuring en ontvangst van de producten"), 6 ("Garantie - normen en aansprakelijkheidsclaims"), 7 ("Eigendomsvoorbehoud"), 8 ("Prijs en betalingsvoorwaarden"), 10 ("Overmacht") en 13 ("Toepasselijk recht - Bevoegdheidsclausule"). 

*Handtekening van de koper voor akkoord:                                                    

Datum:..................

De volgende paragraaf is alleen van toepassing op Hongarije: De koper gaat akkoord met de inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden en in het bijzonder met de artikelen 4, 5, 7 en 8. 

*Handtekening van de koper voor akkoord:                                                    

Datum:..................

De volgende paragraaf is alleen van toepassing op Roemenië: De koper stemt in met de inhoud van deze algemene verkoopsvoorwaarden en stemt in het bijzonder uitdrukkelijk in met het recht dat van toepassing is op deze algemene verkoopsvoorwaarden en in het bijzonder met de artikelen 8 en 10. 

*Handtekening van de koper voor akkoord:                                                    

Datum:..................

De volgende paragraaf is alleen van toepassing voor Frankrijk: De koper gaat akkoord met de inhoud van deze algemene verkoopsvoorwaarden en in het bijzonder met de artikelen 6, 8 en 10. 

*Handtekening van de koper voor akkoord:                                                    

Datum:..................

⃰ De handtekening van de koper kan worden vervangen door het aanklikken van de knop "ik aanvaard" op de website www.agc-store.com door de koper, wat de uitdrukkelijke aanvaarding van de Algemene voorwaarden door de koper en de goedkeuring van de bovenstaande bepalingen inhoudt.

________________________________________

Model uittrekvorm

Naar AGC STORE, AGC Distribution Czech s.r.o., Sklářská 450, 415 03 Teplice, Tsjechië

agc-store@agc.com

Ik/Wij (1) deel/delen hierbij mede dat ik/wij (1) mijn/onze (1) verkoopovereenkomst voor de volgende goederen herroep/herroepen:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Besteld op (1)/ontvangen op (1), …………………………………………………………………..

Naam consument(en), ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Adres consument(en),………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Handtekening consument(en) (alleen als dit formulier op papier is ingediend)

…………………………………………………………………………………………..

Datum………………………………………………………………………………………..

________________________________________

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

________________________________________

(1) Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder de AGC Glass Europe groep verstaan (1) AGC Glass Europe SA/NV (met maatschappelijke zetel te 4, Avenue Jean Monnet, B-1348 Louvain-La-Neuve, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Nijvel) onder nr. 0413.638.187) en (2) elke (rechtstreekse of onrechtstreekse) "gecontroleerde onderneming" zoals gedefinieerd in artikel 2.1(f) van de Europese Richtlijn 2004/109/EG, d.w.z. elke onderneming (i) waarin AGC Glass Europe SA/NV de meerderheid van de stemrechten heeft; of (ii) waarvan AGC Glass Europe SA/NV het recht heeft de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan te benoemen of te ontslaan en tegelijkertijd aandeelhouder is in of lid is van de betrokken onderneming; of (iii) waarvan AGC Glass Europe SA/NV aandeelhouder of lid is en op grond van een overeenkomst met andere aandeelhouders of leden van de betrokken onderneming de meerderheid van de stemrechten van respectievelijk de aandeelhouders of leden controleert; of (iv) waarop AGC Glass Europe SA/NV de macht heeft om een overheersende invloed of zeggenschap uit te oefenen of deze daadwerkelijk uitoefent.

Algemene verkoopvoorwaarden, januari 2023