FIX-IN SA Oppervlakte-activator

Oppervlakte-activator

€ 12,26
€ 14,83 BTW inbegrepen
/ stuk

Productcode: 6103863

In voorraadUw korting

  • 6 stuks € 10,42 / stuk / -16%
  • 13 stuks € 9,27 / stuk / -25%
  • 36 stuks € 7,24 / stuk / -41%

FIX-IN SA is tegelijkertijd een reinigingsmiddel en een hechtingsbevorderaar. FIX-IN SA biedt een betere hechting van dichtingslijmen aan niet-poreuze ondergronden als metalen en kunststoffen (bv. AGC’s Safe+ veiligheidsfilm), voor AGC Lacobel, Matelac, Mirox MNGE.


Bijkomend

Aanvullende Informatie

Fabrikant AGC
Gewicht 0.45 kg
Dimensions 23 × 25 × 18 (doos)
Inhoud 450ml / stuk
Stockageduur 1 jaar

Downloads

Veiligheidsinformatieblad download hierboven (PDF-formaat).

 Bevat: propaan-2-ol.
 Signaalwoord Gevaar
H-zinnenH225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
P-zinnenP101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uitt rekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
 P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nati onale/internati onale voorschriften.

Gerelateerde Producten

X