VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY AGC GLASS EUROPE

Tyto všeobecné podmínky jsou k dispozici také v jiných jazycích na základě prosté žádosti nebo na internetových stránkách htpp://www.agc-yourglass.com. V případě rozporu mezi anglickým originálem a překladem má přednost anglická verze.

1. Totožnost prodávajícího 

Pro účely těchto všeobecných podmínek se v případě jakéhokoli prodeje pojmem „prodávající“ rozumí společnost patřící do skupiny AGC Glass Europe (1), která kupujícímu potvrdí objednávku a vystaví mu fakturu za objednané výrobky nebo požadované služby, přičemž se bere v úvahu, že prodávající může kupujícímu na jeho žádost příležitostně poskytnout technické poradenství a že logistické a administrativní služby týkající se vyřízení jakékoli objednávky může jménem prodávajícího provádět příslušné středisko péče o zákazníky skupiny AGC Glass Europe.

2. Obsah a výklad smlouvy

Veškeré objednávky, potvrzování objednávek, kupní smlouvy, služby a v odpovídajícím rozsahu i veškeré cenové nabídky a kalkulace se řídí těmito všeobecnými podmínkami. Žádnou změnu, odchylku nebo dodatek ze strany kupujícího k těmto všeobecným podmínkám prodávajícího nelze považovat za smluvně závazné bez předchozího výslovného a písemného souhlasu prodávajícího.

Pokud prodávající výslovně a písemně nepřijme všeobecné nebo zvláštní podmínky kupujícího, budou tyto podmínky z obchodního styku plně vyňaty.

Pojmy „EXW“ a „DAP“ jsou definovány podle Incoterms® 2020 vydanými Mezinárodní obchodní komorou. Všechny ostatní pojmy se vykládají podle platných právních předpisů, jak je stanoveno v bodě 13 těchto všeobecných podmínek.

Katalogy a/nebo ceníky rozesílané kteroukoli ze společností patřící do skupiny AGC Glass Europe mají výhradně informativní charakter a nepředstavují nabídku, pokud prodávající výslovně písemně nestanoví jinak.

3. Uzavření smlouvy

Smlouva vzniká okamžikem, kdy prodávající přijme objednávku zboží od kupujícího, či případně služby požadované kupujícím, nebo okamžikem, kdy dojde k realizaci objednávky či služby prodávajícím. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené přijetí objednávky ze strany prodávajícího může být kupujícímu platně sděleno elektronickými prostředky. 

Jednání týkající se všeobecných podmínek je možné pouze před přijetím objednávky kupujícího prodávajícím a může mít za následek změnu ceny, která byla kupujícímu dříve poskytnuta. 

Jakákoli změna nebo zrušení objednávky učiněné kupujícím bude bráno do úvahy pouze tehdy, bude-li doručeno příslušnému středisku péče o zákazníky, které jedná za prodejce a vyřizuje objednávku, před příslušnou událostí definovanou v bodech (i) nebo (ii) níže, aniž by bylo zaručeno, že prodávající tuto změnu (mimo jiné včetně prodloužení dodací lhůty) nebo zrušení přijme: (i) v případě jakékoli změny nebo zrušení objednávky kupujícího týkající se zpracovaných výrobků nebo nezpracovaných výrobků v nestandardních rozměrech bude žádost kupujícího zohledněna pouze tehdy, pokud bude příslušnému středisku péče o zákazníky doručena do 5 pracovních dnů od objednávky; (ii) v případě jakékoli změny nebo zrušení objednávky kupujícího týkající se nezpracovaných výrobků v standardních rozměrech bude žádost kupujícího zohledněna pouze tehdy, bude-li příslušnému středisku péče o zákazníky doručena do 12:00 místního času den před tím, než mají být výrobky expedovány z provozovny.

4. Dodací podmínky 

Pokud není prodávajícím výslovně písemně stanoveno jinak, jsou výrobky prodávány „s dodáním na místo určení“ uvedené v potvrzení objednávky (Incoterms® 2020 „DAP“). 

Veškeré dodací lhůty nebo doba dodání jsou uvedeny pouze orientačně a nepředstavují smluvní závazek, pokud prodávající výslovně písemně nesjedná jinak. Nedodržení této dodací lhůty nezakládá právo na uplatnění nároku na náhradu škody, ledaže by k němu došlo v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti prodávajícího. Pokud je dodací lhůta výslovně písemně odsouhlasena prodávajícím, není takovou dodací lhůtou dotčena vyšší moc, která prodávajícímu automaticky umožňuje pozastavit dodávky bez jakékoli náhrady kupujícímu. Dodací lhůta může být prodloužena v případě a po dobu prodlení kupujícího s plněním veškerých závazků vůči prodávajícímu.

Po dopravení výrobků na místo dodání zajistí kupující ve stanoveném čase dodání (o kterém prodávající kupujícího náležitým způsobem informoval) vykládací zařízení a výrobky neprodleně vyloží. Za jakoukoliv pomoc poskytnutou prodávajícím nebo jeho subdodavatelem při vykládce nese plnou odpovědnost kupující.  V případě vyšší moci může prodávající po předchozím oznámení kupujícímu okamžitě pozastavit dodávky, aniž by kupujícímu poskytl jakoukoli kompenzaci, a to i v případě, že prodávající původně písemně potvrdil předpokládanou dobu dodání. V případě dodání EXW je za jakoukoliv pomoc poskytnutou prodávajícím nebo jeho subdodavatelem při nakládce plně odpovědný kupující. Pokud prodávající dodá kupujícímu až o 5 % menší množství výrobků, než si kupující objednal, není kupující oprávněn dodané výrobky z důvodu tohoto nedostatku odmítnout. Prodávající dodá chybějící množství co nejdříve poté, co jej kupující na tento nedostatek upozorní. 

Od okamžiku dodání výrobků nese plnou a výlučnou odpovědnost za výrobky kupující, a to mimo jiné i ve vztahu k dodržování norem stanovených zákonem o ochraně životního prostředí, o obalech a obalových materiálech.

Pokud jsou palety a stojany majetkem prodávajícího a jsou vratné, musí být vráceny prodávajícímu v souladu s pokyny prodávajícího ke stahování těchto zařízení. Jakékoli opakované použití těchto zařízení kupujícím není povoleno a v důsledku toho se provádí zcela na vlastní odpovědnost kupujícího.

5. Schválení a příjem výrobků 

Schválení a/nebo převzetí výrobků je považováno za bezvýhradné, pokud do pěti pracovních dnů od doručení není prodávajícímu zaslána písemná reklamace, která je potvrzena doporučeným dopisem do pěti pracovních dnů od data doručení. Skryté vady musí být neprodleně oznámeny doporučeným dopisem do sídla prodávajícího, jakmile jsou zjištěny. Při porušení ustanovení tohoto článku 5 nebo ustanovení o zjevných/skrytých vadách pozbývá kupující právo na reklamaci příslušné vady.

6. Záruka – normy a nároky v rámci odpovědnosti za škody

Prodávající zaručuje kupujícímu, že výrobky odpovídají příslušným výrobkovým a průmyslovým normám schváleným nebo stanoveným Evropským výborem pro normalizaci.

Veškeré jiné podmínky a záruky než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto všeobecných podmínkách a ve zvláštních obchodních podmínkách prodávajícího (dále jen „smlouva“) nebo v jakékoli speciální písemné záruce vydané prodávajícím anebo jinak výslovně písemně odsouhlasené prodávajícím, jsou vyloučeny.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit vlastnosti a vzhled svých výrobků a ukončit výrobu jakéhokoli výrobku.

Vzorky výrobků jsou poskytovány výhradně pro informaci a pro prodávajícího z nich nevyplývá žádný závazek, pokud prodávající výslovně písemně nestanoví jinak. 

Optické, rozměrové nebo jiné fyzikální vlastnosti a barva výrobků podléhají výrobním specifikacím, tolerancím a/nebo normám prodávajícího a podrobné informace o nich jsou k dispozici na vyžádání. Barva výrobků se může v jednotlivých výrobních kampaních přiměřeně lišit. Barvu výrobků si musí kupující ověřit na volném prostranství před instalací.

Veškerá odpovědnost prodávajícího je vyloučena v případě, že kupující nebo třetí osoba jakýmkoli způsobem výrobky použije, bude s nimi manipulovat, řezat ne nebo upravovat, s výjimkou skrytých vad, které nemohly být zjištěny před výše uvedenými událostmi. 

Kupující je odpovědný za správnost jakéhokoliv způsobu použití skladování, přepravy, manipulace, řezání nebo úpravy výrobků, jak je stanoveno nebo uvedeno v aktuální technické literatuře prodávajícího k výrobkům, v platných průmyslových normách a osvědčených postupech. Kupující je povinen vyžádat si nejnovější vydání technické literatury k výrobku a rovněž stanovisko prodávajícího, pokud předpokládá použití výrobku jiným způsobem než tím, který doporučuje prodávající. Vzhledem k tomu, že doba používání výrobku závisí do značné míry na podmínkách používání a na údržbě podpůrné konstrukce nebo podpůrných konstrukcí, na kterých je výrobek umístěn, prodávající neručí za dobu použitelnosti, která je případně uvedena v technické literatuře, pokud prodávající výslovně písemně nestanoví jinak. Kupující odpovídá za informování uživatelů nebo prodejců třetích stran o podmínkách používání a uplatňování výrobků a za to, že jim zpřístupní literaturu a potřebné informace.

Prodávající neodpovídá za skryté nebo zjevné vady, které vznikly v důsledku nedodržení doporučení a pokynů uvedených v aktuální technické literatuře prodávajícího k výrobkům, uznávaných průmyslových normách a osvědčených postupech. 

Předpokládá se, že kupující je informován o těchto uznávaných průmyslových standardech a o veškerých doporučeních a pokynech prodávajícího a předpokládá se, že je předal svým vlastním klientům.

S výjimkou případů smrti nebo zranění osob v důsledku nedbalosti prodávajícího nebo podvodu je odpovědnost prodávajícího v každém případě omezena na dodání náhradních sklářských výrobků bez jakékoli další náhrady, pokud není prodávajícím písemně stanoveno nebo zaručeno jinak nebo pokud škoda nevznikla v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti prodávajícího. Prodávající neodpovídá kupujícímu za žádnou jinou přímou nebo nepřímou či následnou ztrátu nebo škodu (ať už z důvodu ušlého zisku nebo z jiného důvodu), která vznikne v důsledku dodání výrobků nebo jejich použití či dalšího prodeje kupujícím.

Na žádost kupujícího prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby kupujícímu poskytl konkrétní poradenství. V rámci platných právních předpisů prodávající neodpovídá za žádné náklady a/nebo škody vzniklé na základě obsahu takového poradenství nebo v souvislosti s ním, ledaže by škoda vznikla v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti prodávajícího.

7. Výhrada vlastnictví

Dodané výrobky zůstávají výhradním a nezcizitelným vlastnictvím prodávajícího až do úplného a bezpodmínečného zaplacení ceny a doplňkových nákladů.

Až do úplného zaplacení si prodávající ponechává právo získat výrobky zpět na náklady kupujícího bez ohledu na to, kdo je má v držení. Od okamžiku dodání musí kupující dbát na to, aby výrobky zůstaly snadno identifikovatelné až do úplného, bezpodmínečného zaplacení ceny. Kupující nese veškerá rizika, a to bez omezení, i v případě úplné nebo částečné ztráty či znehodnocení výrobků. Kupující nepřevede vlastnické právo k výrobkům na třetí osobu do doby, než dojde k úplné a bezpodmínečné úhradě ceny.

Pokud je platnost této doložky o výhradě vlastnického práva podmíněna právními předpisy v zemi kupujícího nebo zvláštními předběžnými podmínkami, kupující o tom informuje prodávajícího a tyto podmínky splní.

[Platí pouze pro Itálii: V souladu s článkem 11 bod 3 legislativního nařízení 231/2002 o výhradě vlastnického práva, bude z důvodu zajištění vymahatelnosti vůči třetím stranám výhrada vlastnického práva výslovně uvedena na každé faktuře pro každou jednotlivou dodávku.]

8. Cena a platební podmínky 

Ceny nezahrnují cla ani daně jakéhokoli druhu. Není-li prodávajícím písemně stanoveno jinak, jsou faktury splatné do 60 dnů od obdržení faktury na účet uvedený prodávajícím, přičemž veškerá cla, daně a bankovní nebo směnárenské náklady jakéhokoli druhu nese kupující. V případě použití SEPA inkasa B2B se kupující a prodávající dohodnou na minimálně jednodenní lhůtě předběžného oznámení.

V případě dodávek ze závodu (Incoterms® 2020 „EXW“) v rámci Evropské unie (nebo vývozů organizovaných kupujícím), u nichž nebyla na žádost kupujícího účtována místní DPH, kupující na první výzvu poskytne prodávajícímu veškeré důkazy prokazující, že výrobky byly dodány mimo členský stát, kde byly naloženy (nebo mimo Evropskou unii). Pokud kupující tyto důkazy nepředloží, budou veškeré sankce z titulu DPH (mimo jiné včetně dlužné částky místní DPH, pokut a úroků z prodlení) uložené jakýmkoli daňovým úřadem přeúčtovány kupujícímu.

Faktury a dobropisy či vrubopisy se vystavují v papírové podobě, s výjimkou případů, kdy kupující výslovně souhlasí s přijímáním elektronických faktur a dobropisů či vrubopisů. Prodávající může požadovat platbu akceptovanou směnkou, přičemž veškeré náklady na vymáhání nese kupující. Hotovostní slevy se neuplatňují až do úplného zaplacení jakékoli faktury po splatnosti a všech nákladů a úroků s ní spojených. Aniž jsou dotčena jakákoli jiná práva prodávajícího, mimo jiné právo požadovat další náhradu skutečné škody, která prodávajícímu vznikla, v případě, že jakákoli platba není uhrazena ve lhůtě splatnosti, kupující automaticky a bez předchozího upozornění dluží a platí zákonný úrok z prodlení ve výši součtu i) referenční sazby Evropské centrální banky v době splatnosti platby zvýšené o 8 procentních bodů. V případě prodlení s platbou má prodávající automaticky nárok na výše uvedený úrok z prodlení a minimálně 40 EUR jako náhradu nákladů na vymáhání. 

Datum splatnosti se vždy počítá od data vystavení faktury. Kupující dále souhlasí s tím, že v případě neuhrazené platby může prodávající pozastavit nebo zrušit prodej a/nebo jakoukoli probíhající objednávku (včetně potvrzených objednávek), přičemž takové pozastavení nebo zrušení nezakládá nárok kupujícího na náhradu škody nebo újmy a není jím dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody nebo újmy vzniklé v důsledku takového pozastavení nebo zrušení. V případě, že kupující neuhradí včas jakoukoli fakturu za jakoukoli dodávku, a to i částečně stávají se všechny částky, které kupující v jakékoliv formě dluží prodávajícímu, okamžitě a automaticky splatné.

V případě neuhrazené platby nebo jiné události, která by mohla ohrozit platbu, má prodávající právo sdělit údaje o kupujícím úvěrové pojišťovně prodávajícího a provést kompenzaci (započtení) mezi částkou, kterou má prodávající zaplatit kupujícímu, a jakoukoli částkou jakéhokoliv původu, kterou má kupující zaplatit prodávajícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávky kupujícího, pokud je kupující ve špatné finanční situaci, dále na základě klasifikace úvěrové pojišťovny prodávajícího nebo, a to i při platbě předem, pokud kupující v minulosti uhradil dlužné částky se zpožděním a/nebo neprovedl plnou úhradu dluhu (zahrnující jistinu, úroky z prodlení) nebo se očekává, že prodávající by mohl čelit riziku platební neschopnosti nebo úpadku.

Právo na odstoupení pro spotřebitele

Právo na odstoupení od smlouvy

(1) Je-li kupujícím spotřebitel, tzn. fyzická osoba, která jedná za účelem, který je mimo rámec její živnosti, podnikání, řemesla nebo povolání (dále jen „spotřebitel“), má spotřebitel právo od této smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu.

(2) Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy spotřebitel převezme nebo spotřebitelem určená třetí osoba jiná než dopravce nabude zboží do fyzické držby, nebo bylo-li zboží objednáno v rámci jedné objednávky, ale jsou dodávány samostatně, z posledního zboží.

(3) Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel informovat prodávajícího AGC STORE, AGC Distribution Czech sro, Sklářská 450, 415 03 Teplice, Česká republika, agc-store@agc.com o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Spotřebitel může použít níže přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

(4) Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby spotřebitel zaslal své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení

(1) Odstoupí-li spotřebitel od této smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli všechny platby, které od něho přijal, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze spotřebitelské volby jiného druhu dodání než nejlevnější typ standardního dodání nabízený prodávajícím), bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí spotřebitele odstoupit od této smlouvy. Prodávající provede toto vrácení pomocí stejných platebních prostředků, které spotřebitel použil pro počáteční transakci, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil jinak; v žádném případě nebudou spotřebiteli v důsledku takového vrácení účtovány žádné poplatky.

(2) Prodávající může zadržet vrácení peněz, dokud prodávající neobdrží zboží zpět nebo dokud spotřebitel neprokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Spotřebitel zašle zboží zpět nebo jej předá prodávajícímu AGC Store na adrese Atelier Cambier, Première rue, 14 - ZI de Jumet, 6040 Jumet, Belgie, k rukám pana Fabiena Galanta, bez zbytečného odkladu a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel oznámil své odstoupení od této smlouvy prodávajícímu. Lhůta je dodržena, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

(3) Spotřebitel bude muset nést přímé náklady na vrácení zboží.

(4) Spotřebitel odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

9. Ukončení nebo přerušení realizace smlouvy

Aniž by byla dotčena jakákoli práva, která mohla nebo mohou vzniknout, může prodávající podle svého uvážení: (i) požadovat platbu předem za všechny předchozí, probíhající a/nebo další dodávky nebo další nevyřízené objednávky a za všechny nové objednávky, (ii) požadovat poskytnutí záruk dostatečných k zajištění splnění závazků kupujícího a/nebo (iii) pozastavit plnění nebo (iv) zrušit celou smlouvu nebo její část a/nebo jakékoli jiné smlouvy, a to bez předchozího formálního oznámení:

  • Pokud se kupující dostane do podstatného prodlení s platbami, přičemž „podstatným“ se rozumí jakékoli prodlení delší než 30 dnů, které se týká více souběžných objednávek nebo v případě soustavného nedodržování platebních podmínek po dobu delší než jeden rok.
  • Pokud kupující nesplní některou ze svých zásadních povinností.
  • V případě platební neschopnosti, úpadku, likvidace, přemístění sídla nebo převzetí činnosti, převodu podniku nebo jeho části, zastavení plateb nebo zhoršení úvěrové situace kupujícího a podobných událostí; 
  • V případě zabavení, zajištění majetku kupujícího a podobných událostí; nebo
  • pokud dlužná částka (po splatnosti či nikoli) překročí úvěrový limit kupujícího, který mu byl poskytnut.

10. Vyšší moc

Pokud je plnění smlouvy nebo závazku z ní vyplývajícího znemožněno vyšší mocí, je prodávající nebo případně kupující, zproštěn odpovědnosti za předpokladu, že dotčená strana vynaloží přiměřené úsilí, aby co nejrychleji překonala nebo napravila svou neschopnost plnit, a zajistí plnění bez prodlení, jakmile je příčina neplnění odstraněna. 

Vyšší mocí se rozumí jakákoli událost nebo okolnost, která straně brání nebo znemožňuje splnit jednu nebo více jejích smluvních povinností podle smlouvy, pokud a do té míry, že tato strana prokáže: [a] že taková překážka je mimo její reálnou kontrolu; a [b] že ji nebylo možné v době uzavření smlouvy rozumně předvídat; a [c] že postižená strana nemohla účinky překážky reálně odvrátit nebo překonat. Vyšší moc zahrnuje bez jakéhokoli omezení následující události: stávky (včetně stávek dodavatelů nebo subdodavatelů), jiné průmyslové akce, požár, nehody, embargo, nezajištění materiálu z obvyklého zdroje dodávek (s výjimkou případů, kdy je toto nezajištění způsobeno nedbalostí prodávajícího), porucha výrobního zařízení (s výjimkou případů, kdy je tato porucha způsobena nedostatečnou údržbou), válka nebo občanská válka, občanské nepokoje, výtržnosti, akce vojenských orgánů, orgánů činných v trestním řízení nebo civilních orgánů, zemětřesení, mimořádné povětrnostní podmínky, epidemie, pandemie, záplavy, nové zákony nebo předpisy, výpadky proudu, výbuchy, specifická přerušení práce a výluky, poruchy strojů nebo zpoždění v dodávkách dílů, zboží nebo služeb objednaných od třetích stran, které jsou nezbytné pro dodávky objednaných výrobků a služeb.

Pokud událost vyšší moci trvá déle než 60 dní, je každá strana oprávněna písemným prohlášením ukončit smlouvu nebo zrušit ovlivněnou objednávku.

11. Povinnost mlčenlivosti

Kupující se zavazuje, že nebude třetím osobám (s výjimkou svých obchodních zástupců a/nebo agentů) sdělovat existenci, obsah a podmínky kupních smluv, které již byly nebo mají být uzavřeny s prodávajícím, a zavazuje se, že získané informace a údaje použije výhradně pro účely uzavření smlouvy, ledaže by od prodávajícího získal předem výslovný písemný souhlas k použití těchto informací nebo údajů k určitým jiným účelům. 

Výše uvedený závazek se vztahuje na veškeré vědecké a technické informace týkající se výrobků prodávaných dle těchto všeobecných podmínek, jakož i na obchodní a finanční informace, bez ohledu na to, v jaké formě jsou poskytovány.

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje pouze na informace, které jsou v době zveřejnění veřejně dostupné.

Kupující odpovídá prodávajícímu za veškerá porušení ustanovení o důvěrném charakteru a dalších ustanovení obsažených v těchto všeobecných podmínkách, k nimž by došlo z jeho strany a/nebo ze strany jeho obchodních zástupců či agentů. 

12. Ochrana osobních údajů

Smluvní strany budou dodržovat své povinnosti vyplývající z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů (tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES („obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli „GDPR“) a všech odpovídajících nebo rovnocenných vnitrostátních právních předpisů nebo nařízení, všech soudních nebo správních výkladů výše uvedených předpisů, všech pokynů, směrnic, kodexů praxe, schválených kodexů chování nebo schválených certifikačních mechanismů vydaných jakýmkoli regulačním orgánem). Smluvní strany dále potvrzují, že v souvislosti se zpracováním údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, každá z nich vystupuje jako správce údajů ve smyslu platných právních předpisů o ochraně údajů a jako taková je každá z nich odpovědná za své činnosti týkající se zpracování údajů podle této smlouvy. V případě, že některá ze služeb zahrnuje zpracování osobních údajů prodávajícím jménem kupujícího a na jeho pokyn, bude prodávající vystupovat jako zpracovatel údajů a kupující jako správce údajů a bude uzavřena smlouva o zpracování údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.

13. Rozhodné právo – doložka o příslušnosti 

Smlouva se řídí právem země, v níž se nachází sídlo prodávajícího. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (1980) se na tyto všeobecné obchodní podmínky ani na kupní smlouvy uzavřené na základě těchto podmínek nevztahuje. V případě sporu, s výjimkou naléhavých případů, budou kupující a prodávající usilovat o smírné řešení dříve, než předloží své spory soudu.

S výhradou závazných právních předpisů je k rozhodování sporů příslušný výhradně soud v právním obvodu, kde se nachází sídlo prodávajícího, s výjimkou případů, kdy je kupující usazen v jiné zemi, než je země prodávajícího, v takovém případě má prodávající právo předložit spor soudu v místě sídla kupujícího. 

14. Různé 

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy v případě, že některé z ustanovení těchto všeobecných podmínek bude prohlášeno za neplatné nebo nepoužitelné, použije se toto ustanovení po provedení výpustek nebo úprav tak, aby bylo zákonné, platné a vymahatelné a odpovídalo obchodnímu záměru stran, přičemž všechna ostatní ustanovení zůstanou platná, účinná a vymahatelná.

Pokud není prodávajícím výslovně písemně stanoveno jinak, může prodávající postoupit jakoukoli smlouvu nebo objednávku jakékoli jiné společnosti patřící do skupiny AGC Glass Europe nebo může zadat výrobu a/nebo dodávku výrobků jakékoli třetí straně.

Následující odstavec se vztahuje pouze na Itálii: Kupující souhlasí s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek, zejména s body 3 („Uzavření smlouvy“), 4 („Dodací podmínky“), 5 („Schválení a převzetí výrobků“), 6 („Záruka – normy a nároky z odpovědnosti“), 7 („Výhrada vlastnictví“), 8 („Cena a platební podmínky“), 10 („Vyšší moc“) a 13 („Rozhodné právo – doložka o příslušnosti“). 

*Podpis kupujícího:                                                    

Datum:..................

Následující odstavec platí pouze pro Maďarsko: Kupující souhlasí s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek, zejména s body 4, 5, 7 a 8. 

*Podpis kupujícího:                                                    

Datum:..................

Následující odstavec se vztahuje pouze na Rumunsko: Kupující souhlasí s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek a zejména výslovně souhlasí s právem, které se na tyto všeobecné obchodní podmínky vztahuje, jak je uvedeno v bodech 8 a 10. 

*Podpis kupujícího:                                                    

Datum:..................

Následující odstavec platí pouze pro Francii: Kupující souhlasí s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek, zejména s body 6, 8 a 10. 

*Podpis kupujícího:                                                    

Datum:..................

⃰ Podpis kupujícího jako důkaz souhlasu lze nahradit kliknutím kupujícího na tlačítko “Souhlasím” na webové stránce www.agc-store.com , které představuje jednoznačné přijetí těchto všeobecných obchodních podmínek kupujícím a souhlas s výše uvedenými ustanoveními.

________________________________________

Modelový formulář pro odstoupení od smlouvy

Pro AGC STORE, AGC Distribution Czech s.r.o., Sklářská 450, 415 03 Teplice, Česká republika

agc-store@agc.com

Oznamuji/my (1) tímto oznamuji, že (1) odstupuji od své (1) smlouvy o prodeji tohoto zboží:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Objednáno dne (1) / přijato dne (1), ……………………………………………………………………..

jméno spotřebitele(ů),………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Adresa spotřebitele(ů),……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář oznámen v papírové podobě)

…………………………………………………………………………………………………………..

Datum……………………………………………………………………………………………………..

________________________________________

(1) Nehodící se škrtněte.

________________________________________

 

(1) Pro účely těchto všeobecných podmínek se skupinou AGC Glass Europe rozumí (1) AGC Glass Europe SA/NV (se sídlem na adrese 4, Avenue Jean Monnet, B-1348 Louvain-La-Neuve, Belgie, zapsaná v rejstříku právnických osob (Nivelles) pod číslem 0413.638.187) a (2) jakýkoli (přímo či nepřímo) „ovládaný podnik“, jak je definován v čl. 2 odst. 1 písm. f) evropské směrnice 2004/109/ES, tj. jakýkoli podnik, (i) ve kterém má společnost AGC Glass Europe SA/NV většinu hlasovacích práv; nebo (ii) ve kterém má společnost AGC Glass Europe SA/NV právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu a zároveň je akcionářem nebo členem daného podniku; (iii) ve kterém je společnost AGC Glass Europe SA/NV akcionářem nebo členem a sama kontroluje většinu hlasovacích práv akcionářů nebo členů na základě dohody uzavřené s ostatními akcionáři nebo členy daného podniku; nebo (iv) ve kterém má společnost AGC Glass Europe SA/NV pravomoc vykonávat nebo skutečně vykonává dominantní vliv nebo kontrolu.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží, leden 2023